قیمتتکاننمیخورد21

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

بررسی وضعیت اسفناک کودکان مطلقه؛ گمشدهدر آسیبهایاجتماعی

محم/د میالنی- اه//ل محله ب//ه او خانم کرباليی میگفتند. در همس//ايگی ما ب//ود. دو روز پيش از آنکه برای هميش//ه چش//مهايش را به روی اين دنيا ببندد، چنان از کوچههای نجف و خانه خواهریاش در پش//ت محله حرم مطهر میگفت که اگر با او همسو میشدی براي//ت در خانه خواهرش را باز میک//رد و او را با چرخ خياطی گرانقيمتش که به نجف اش//رف دو دس//تگاه از آنها بيشتر نيامده بود، طوری تجسم میکرد که باورش بسيار سخت بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.