فرصتاشتغالزاییدرفضایمجازی

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

»جهانصنعت«- بيستوس//ومين نمايش//گاه بينالملل//ي الکتروني//ک و کامپيوت//ر ب//ا عن//وان الکامپ7102 که بزرگترين نمايشگاه تاريخ صنعت فناوري اطالعات و ارتباطات کش//ور نيز محس//وب ميش//ود، دي//روز در مح//ل دائمي نمايش//گاههاي بينالملل//ي تهران آغاز ب//ه کار کرد و تا 2 مردادماه برقرار است و بازديدکنندگان ميتوانند از ساعت 10 تا 18 از آن بازديد کنند.

نمايشگاه امسال از نظر متراژ بزرگترين نمايشگاه الکامپ است که تاکنون برگزار شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.