ضمانتاجرايبیمههايجبرانخساراتهوایي

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

میالد صادقي*- بيگمان بيمه در صنعت هواپيمايي به خون در بدن انس//ان ميماند، چه هوانوردي بيوجود آن، مختل و از ادامه فعاليت ناتوان ميش//ود. امروزه ديگر تحصيل پوش//ش بيمههاي جبران خسارات هوايي موکول به مصلحت...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.