لزوم تغییر سیاستهای اقتصادی

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

سید عزیز آرمن*- وزارت اقتصاد يکی از موفقترين وزارتخانهه//ای دولت يازدهم بوده و عملکرد مثبتی داشته است که داليل اين امر را ميتوان از جنبههای مختلفی بررسی کرد. ادامه درهمین صفحه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.