واکنش کشورها به کارشکنی های آمریکا

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

گروه سیاسی- هش//تمین کمیسیون مش//ترک ای//ران و 5+1 در حالی دیروز در وین برگزار ش//د که لزوم بررسی بدعهدی آمری//کا در اجرای برجام به ویژه در روزهای گذشته یکی از مهمترین مسایل قابل طرح در آن بود.

برپای//ه توافق هس//تهای، رییسجمهور آمریکا باید هر س//ه ماه یکبار گزارش//ی از پایبن//دی ایران به اج//رای توافق در اختیار مجلس نمایندگان ایاالت متحده قرار دهد. ای//ن در حالی اس//ت که دونال//د ترامپ در ماههای منتهی به انتخابات، توافق هستهای می//ان 5+1 و ای//ران را بدترین توافق تاریخ ایاالت متحده میدانست و وعده پاره کردن آن را در صورت موفقیت در انتخابات میداد ام//ا پس از مدتی ترامپ رویکردش را تغییر داد و ب//ه جای پاره کردن برجام از بازنگری در توافق هس//تهای س//خن گف//ت. به باور تحلیلگران، ناتوانی از اجماعسازی علیه ایران، فش//ارهای خارجی و همچنین مشورتها و مواضع مش//اوران ترامپ نقش به سزایی در تغیی//ر نگاه رییسجمهور آمریکا داش//ت و ترامپ ناگزیر شد تا پایبندی ایران به برجام را م//ورد تایید قرار دهد. این را رس//انههای آمریکایی فاش میکنند، که از جلس//ه یک س//اعته ترامپ و مش//اوران ارش//د امنیتی دولت//ش، 55 دقیقه بر اص//رار ترامپ برای خروج از برجام گذش//ته و تمام مشاورانش به او تاکید کردهاند، این امر ناشدنی است و همین باعث شد تا ترامپ خود را در ظاهر هم که شده متعهد به توافق نشان دهد.

اواخ//ر فروردین ماه امس//ال، ترامپ در نام//های خطاب به نماین//دگان مجلس این کشور بر پایبندی ایران به اجرای برجام مهر تایید زد و سپس تعلیق تحریمها علیه ایران را برای سه ماه دیگر تمدید کرد.

ه//ر چند ک//ه در این نام//ه، وی مدعی حمایت دولت ایران از تروریسم شد. ترامپ اخیرا نیز در نامهای به کنگره، پیروی ایران از تعه//دات برجام را تایید و اقدام به تمدید توق//ف تحریمهای کنگره آمریکا علیه ایران کرد ولی در عین حال دولت این کشور اقدام به افزودن نام 18 شخص حقیقی و حقوقی ای//ران و خارج//ی به فهرس//ت تحریمهای یکجانبه غیرهستهای به بهانه کمک به برنامه موش//کی ایران کرد که ای//ن اقدام واکنش وزارت خارجه ایران را در پی داشت. از هرسو ترامپ از یک س//و پایبندی ایران به اجرای توافق را پذیرفته و از طرفی، تحریمهایی را به کشورمان تحمیل میکند تا اجرای برجام را با مشکل مواجه سازد.

آمری//کا و سیاس//تمدارانش، ناگزی//ر به فش//ار بر ای//ران از راههایی غی//ر از برجام و مسایل هستهای است تا هزینههای ناکامی و شکست خود را از مخالفت با توافق جبران کنند؛ موضوع مهمی که در هشتمین نشست کمیس//یون مش//ترک مورد توجه و بررسی قرار گرفت.

انتق/ادعراقچیازبدعهدیآمریکادر اجرای برجام

عراقچی پس از دیدار با یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت: مساله مهم این است که جمهوری اسالمی ایران به تعهدات برجامی خود پایبند بوده و این در گزارشهای مختلف آژانس هم به خوبی منعکس ش//ده اس//ت و این نقطه قوت جمهوری اس//المی ایران در مقابل همه بدعهدیهایی که آمریکا و دیگران ممکن اس//ت کرده باشند. ایران در عرصه بینالملل//ی بنا به گواهی آژانس کامال به تعهدات خود پایبند اس//ت و این تا حدی هم نتیجه همکاری خوبی است که میان ما و آژانس وجود دارد.

عراقچی در خصوص مسایل مطرح شده با آمانوگفت:جلساتمستمریمیانکارشناسان ما و س//ازمان انرژی اتمی و آژانس وجود دارد و برخی موارد هست که نیاز به تصمیمات در س//طح سیاس//ی دارد و من در سفرهایی که به وی//ن دارم در این زمینه گفتوگو میکنم و این مس//ایل هم حلوفصل میش//ود. وی افزود: تصمیمات فنی این جلسات درباره نحوه کار آژانس در ایران نس//بت به برجام است؛ ما قواعد و ضوابطی داریم که آژانس حتما باید با آنها هماهنگ شود. وی تصریح کرد، همکاری میان ایران و آژانس در سطح بسیار خوبی است و بدون اشکال پیش میرود.

عراقچی درباره جلسه کمیسیون مشترک و پاسخ ایران به نقض برجام به وسیله آمریکا گفت: بررسی آخرین وضعیت اجرای برجام و گالیههایی که ایران از آمریکا دارد در جلسه روز جمعه کمیسیون مشترک برجام مطرح شد. وی خاطرنشان کرد: کمیسیون مشترک برجام محیط مناس//بی فراهم میکند برای اینکه دیدگاههای کشورهای مختلف در آنجا مطرح و س//وءتفاهمات رف//ع و اعتراضات و اشکاالت در آنجا بحث و بررسی شود.

وی افزود: در طول یک س//ال و نیمی که از اجرای برجام گذشته است ایران به گواهی آژان//س همواره به تعه//دات خود پایبند بوده ام//ا طرف مقابل به خصوص دولت آمریکا در عملکرد خود بدعهدی، پیمانشکنی، تاخیر و تعلل زیادی داش//ته و ما همواره اینها را در کمیسیون مشترک بحث کردیم که برخی از آنها جبران ش//ده است. رییس ستاد پیگیری اجرای برجام افزود: البته جمهوری اس//المی ایران خ//ودش در خص//وص اینکه بدعهدی آمریکا و در نهایت نقض برجام توسط آمریکا با چه عکسالعملی مواجه شود، تصمیم میگیرد و برجام چنین اختیاری به ایران داده اس//ت. عراقچی تصریح کرد: اگر از مکانیسمهای حل اختالف در برجام نتیجه نگیریم، گزینههایی در مقابل خود داریم که درباره ابعاد آنها بررسیهای الزم را کردهایم و با توجه به ش//رایط تصمیم میگیریم.نقضبرجاموعدمپایبندیآمریکابه برخی از تعهداتش در برجام روشن است درمورد اینکه این عدم پایبندی با چه عکسالعملی باید مواجه شود و اینکه اوال نقض صورت گرفته یا نه و چه درجهای داشته و آیا نقض فاحش بوده یا نه مواردی است که هیات نظارت بر برجام درباره آن تصمیمگیری میکند. تحریمهایجدیدفضارامسموممیکند همچنین سیدعباس عراقچی در گفتوگو با پرستیوی در وین گفت: متاس//فانه عادت بدی برای آمریکا ش//ده اس//ت ک//ه هر زمان ک//ه به تعه//دات خود عمل میکن//د و برای مثال معافیتهای ایران از تحریمها را تمدید میکند که البته تعهد و مسوولیت آنها طبق برجام اس//ت، با اضافه کردن اسامی جدید به فهرس//ت تحریمها علیه ای//ران، عمال فضا را مسموم میکند. وی افزود: ما خود را برای هر سناریویی که آنها داشته باشند، آماده کردهایم. در برج//ام راهکارهایی برای این منظور وجود دارد و ما نیز برنامههایی برای دفاع از حقوق و منافع خود در برجام داریم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.