قوای مقننه و قضاییه علیه دولت حاشیهسازی نکنند

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

رییسجمهور با اشاره به اینکه دولت دوازدهم دولتی فراجناحی خواهد بود، گفت: شیوه و تفکری که از مردم رای گرفته باید در اولویت و سرلوحه دستگاههای اجرایی در سراسر کشور باشد. به گزارش پایگاه اطالعرسانی دولت، حسن روحانی در جلسه هیات دولت، درباره رفتار ناصحیح آمریکا در قبال تعهدات بینالمللی خود گفت: عظمت و جایگاه سیاسی هر کشوری در دنیا به اعتماد نسبت به آن کشورواحترامیکهآنانبهتعهداتخودشاندارند،مربوطمیشود.رییسجمهور با بیان اینکه آمریکاییها در دوران جدید بسیاری از تعهداتشان را زیرپا میگذارند، افزود: آنها تعهد پاریس، تعهد با کوبا و بسیاری از تعهداتی که در قراردادهایشان با آمریکایشمالی و نیز بخشی از تعهداتی که نسبت به آسیایشرقی دارند را زیرپا گذاش//تهاند و این نشان میدهد که آمریکا نمیتواند مروج حقوق بشر، قانونگرایی، ثبات و امنیت در جهان باشد.

وی تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران همواره به تعهدات بینالمللی خود پایدار خواهد ماند هرچند که آمریکاییها با دست پس میزنند و با پا بهپیش میکش//ند و از س//ویی با گزارش رسمی به کنگره اعالم میکنند که ایران به تعهدات//ش کامال متعهد ب//وده و بنابراین ناچارند به برج//ام احترام بگذارند و نمیتوانند برجام را نقض کنند و از سویی دیگر به بهانههای مختلف به دنبال اعمال یکسری تحریمهای جدید هستند که با هیچ منطق و روح و متن برجام هم سازگار نبوده و در تعارض است.

دکتر روحانی خاطرنشان کرد: خوشحال هستیم که تا امروز شرکای ما در 5+1 با قدرت برای حراست از برجام ایستادگی کردهاند و آمریکاییها هم مثل همیشه، دوپهلو و دو چهره وارد عمل شدهاند اما مطمئنا اگر آمریکاییها بخواهند تحریمهای//ی را تحت هر عنوان و بهانه علیه ما اعمال کنند، ملت بزرگ ایران پاسخ مناسب به آنها داده و نسبت به مصوبات کنگره، مجلس شورای اسالمی نیز متقابال مصوباتی خواهد داشت. روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تشکیل دولت دوازدهم در آینده نزدیک گفت: بههرحال کابینه دوازدهم در چارچوب مقررات در حال شکل گرفتن است و رییسجمهور موظف است در این راستا با افراد مختلف مشورت کند و بنده هم با افراد مختلف در جناحهای گوناگون اصولگرا، اصالحطلب، میانهرو یا اعتدالیون مشورت کرده و نظرات آنها را جویا شدهام و همچنین به دوستان دیگر هم گفتهام اگر نظر خاصی نسبت به کابینه دوازدهم دارند، بگویند و این در حالی اس//ت که نظرات برخی افراد در بعضی از روزنامهها، سراچهها و رسانهها منعکسشده اما درعین حال باید همه بدانند که دولت دوازدهم مانند دولت یازدهم، دولتی تکجناحی نبوده و فراجناحی خواهد بود.

رییسجمهور افزود: انتخابات برای آن بود که دو تفکر به رای مردم گذاشته شود. مردم به این دو تفکر رای دادهاند یکی شد اقلیت و دیگری اکثریت و ما طبق قانون اساسی و طبق رویه دموکراسی باید به رای اکثریت احترام بگذاریم و بر مبنای آن عمل کنیم. اقلیت هم حقوق دارد و باید به حقوق آنها احترام بگذاریم.

وی در ادامه همگان را به پرهیز از حاشیهسازی فراخواند و تاکید کرد: در این ایام از همه دوستان، قوای مختلف و رسانهها خواهش میکنم که لطفا حاشیه نس//ازند. رییسجمهور افزود: خیلی از اقدامات را میتوان در موقع خود انجام داد. ما که با قوای دیگر مخالف نیستیم و با همه رابطه خوب داریم. فرض کنید امروز که نزدیک دولت است مجلس طرح سه فوریتی بدهد که دولت را به هم بریزد. البته بههرحال اکثریت مجلس که به سه فوریتی رای نمیدهد اما آیا این حرکت خوب است؟ معلوم است که پسندیده نیست و ما همه یکی هستیم یا اینکه قوه قضاییه بیاید حاشیهسازی کند. دکتر روحانی تصریح کرد: اکنون وقت حاشیهسازی نیست. باید حاشیهها را کنار بگذاریم و به فکر وحدت، مردم و آینده مملکتباشیم.همانطورکهمقاممعظمرهبریتاکیدفرمودهانداولویتماتولید، رونق اقتصادی و اشتغال است و همه باید اهداف و منافع ملی را مدنظر قرار دهیم و اگر هم کسی خواست برایمان حاشیه بسازد در متن حرکت کنیم و بدون توجه به جادههای فرعی، به راهمان تا رسیدن به مقصد ادامه دهیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.