کابینهای متخصص، کارآمد و متعهد میخواهیم

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

خطیب موقت نماز جمعه تهران با اش//اره به مراسم حج تمتع امس//ال، اعزام حج//اج را خارج از وظیفه س//ازمان یا وزارتخانهای خاص دانس//ت و تصمیمگیری در این زمینه را در حیطه نظام جمهوری اسالمی عنوان کرد.به گزارش ایلنا، سید احمد خاتمی با اشاره به حوادث تروریستی سال 06، از کشور فرانسه به دلیل حمایت از تروریستها انتقاد کرد. وی در میان خطبههای نماز جمعه درباره انتظارات مردم از کابینه دوازدهم هم سخن گفت و اعالم کرد که مردم کابینهای متعهد، متخصص و کارآمد میخواهند.

خطیب موقت نماز جمعه تهران همچنین به فرارسیدن هفته حج نیز اش//اره کرد و گفت: اعزام حجاج تصمیم یک وزارتخانه و یک سازمان نیست بلکه تصمیم نظام جمهوری اس//المی ایران است که حجاج به مراسم حج اعزام شوند و کشور میزبان باید بهترین میزبانی را از حجاج بهویژه زائران کش//ورمان به عمل آورد و بهگونهای عمل کند که انشاءاهلل ش//اهد حوادثی که پیش از این اتفاق افتاد، نباش//یم. عضو مجلس خبرگان رهبری یادآور ش//د: مسووالن تاکید دارند اقدامات دیپلماتیک را انجام دادهاند که مشکلی پیش نیاید و نکته دیگر مربوط به حجاج بهعنوان نمایندگان ایران اسالمی است که باید بهگونهای شایسته عمل کنند.

خاتمی همچنین با اش//اره به نزدیک ش//دن به معرفی کابینه گفت: همه منتظرند ببینند کابینه چه ش//کلی پیدا خواهد کرد. قانون همهچیز را مشخص کرده، رییسجمهور، وزرای پیشنهادی را به مجلس پیشنهاد و مجلس نیز آنها را تایید میکند.

عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین به موضوع تشکیل کابینه دوازدهم اشاره کرد و گفت: کابینهای میخواهیم که متعهد، متخصص و کارآمد باشد و برای مردم کار کند. مردم از شعار خسته شدهاند، مردم مشکل دارند مشکالت مردم را حل کنید. قرآن و روایات به شما میگوید دو معیار را در نظر بگیرید. نمیشود کسی که در آن جایگاه قرار گرفته، تعهدش به قرآن ضعیف باشد و دوم لیاقت و توانمندی است.

خطیب موقت نماز جمعه تهران یادآور شد: بازی که کویت با ایران آغاز کرده مثل آفتاب روشن است و البی آمریکاییصهیونیستی تمام تالشش//ان این است که رابطه ایران را با همسایگان تخریب کنند و در این صحنه نیز بهوضوح البی آمریکایی- صهیونیستها را میبینیم.

وی به مساله اخیر میان ایران و کویت اشاره کرد و گفت: به همسایگان دو کلمه میگویم؛ شما چه بخواهید و چه نخواهید، چه قبول کنید و چه قبول نکنید، ایران اسالمی قدرتمندترین کشور خاورمیانه است. حرف دوم این است که نفع خودتان در این است که روابط دوستانه با جمهوری اسالمی ایران داشته باشید چراکه به ایران نیاز دارید و ایران نشان داده با همسایگانی که روابط دوستانه دارد بهترین برخورد را خواهد کرد.

خاتمی تصریح کرد: دوس//تی با ایران برای شما مفید است اما دوستی با آمریکا آخر و عاقبت ندارد. آنها تا زمانی که استفادهش//ان در این باشد، با شما دوستی میکنند و وقتی منافعش//ان تمام شد، همچون صدام با شما برخورد میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.