انتخابوزیرکشورنتیجهیکمعاملهبود؛این اتفاقنبایدتکرارشود

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

انتخاب- نایبرییس مجلس با ضعیف خواندن عملکرد وزیر کشور، نسبت به تکرار مسایلی که در مجلس قبل منجر به انتخاب این وزیر شد، هشدارداد.علیمطهریدربارهمطالبواظهارنظرهاییکهپیرامونچینش کابینه دولت دوازدهم مطرح میشود، گفت: مشورتی خواسته شود، فقط پیشنهاد میدهیم بدون آنکه بر آن مورد اصرار داشته باشیم. وی تصریح کرد: »نکته مهمی که معتقدم در این میان نباید مغفول بماند، این است که برخی اتفاقات ناخوشایندی که در تشکیل دولت یازدهم به وقوع پیوست، این بار نباید تکرار شود.« مطهری در توضیح این نکته گفت: »در دوره قبل به نوعی معامله صورت گرفت و به رییسجمهور گفته شد که فالن فرد را به عنوان وزیر معرفی کن تا ما کمک کنیم که آن سه وزیر مورد نظر شما هم رای بیاورند و در همین راستا وزیر کشوری معرفی شد که ما واقعا از عملکردش راضی نیستیم.« این عضو فراکسیون امید مجلس، در بیان علت نارضایتی از عملکرد وزیر کشور گفت: »اگر یک وزیر کشور قوی داشتیم اعتبارنامه خانم خالقی را امضا میکرد و به مجلس میفرستاد، یا در انتخابات اخیر ریاست جمهوری اجازه نمیداد به بهانه عبور از ساعت 24 سه تا چهار میلیون نفر رای ندهند. اگر وزیر کشور قوی داشتیم استانداران قوی انتخاب میکرد و حوادثی مثل حادثه شیراز یا مشهد که استانداران تسلیم فشار شدند و برخالف قانون عمل کردند پیش نمیآمد. وی اضافه کرد: باید مالک معرفی وزرا، توانمندی و کارآمدی باشد، نه اینکه افراد به رییسجمهور تحمیل شوند.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.