درحالایجادتغییراتاساسیدرسیاستهایمان درقبالایرانهستیم

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

انتخاب- مایک پومپئو، رییس سازمان اطالعات مرکزی آمریکا، ایران را تهدیدی بسیار جدی برای منافع ایاالتمتحده توصیف کرده و میگوید دولت دونالد ترامپ در حال ایجاد »تغییراتی اساس//ی« در سیاستهای واشنگتن در قبال تهران و مقابله با آنچه »توسعهطلبی« ایران نامیده، است. این مقام ارشد امور اطالعاتی ایاالت متحده میگوید دولت دونالد ترامپ »تغییراتی اساسی« در قبال ایران و مقابله با آنچه »توسعهطلبی ایران« نامیده در پیش گرفته است: »ما شروع کردهایم، و در یکی از اولین اقدامات، رییسجمهور آمریکا در حال ایجاد ائتالفی از کش//ورهای خلیجفارس و اسراییل، برای یافتن پلتفرمی مشترک برای عقبراندن توسعهطلبیهای ایران است.« وی میگوید این تغییرات پس از اجرایی شدن راهبرد تازه آمریکا، دیده خواهد شد. رییس سیآیای، ایران و داعش را دشمنان آمریکا در سوریه و بشار اسد را نیز »عروسکی در دست ایرانیها« توصیف کرد و گفت تصور اینکه او همچنان در قدرت باشد، سوریه به ثبات برسد و منافع آمریکا هم به خوبی تامین شود، بسیار سخت است. مایک پومپئو گفته است: »اجرای توافق اتمی برخی منافع حاشیهای مانند رصد برنامههای ایران و کاهش شماری از سانتریفیوژها را تامین میکند... اما چالش این است که این توافق کوتاهمدت است و نمیتواند تمام ظرفیتها و اقداماتی که ایران در پی آن است را روشن کند.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.