خروجازبرجام،خروجازعاملکشندهاستقالل کشوراست

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

فارس-خطیب نمازجمعه مشهد گفت: خروج از برجام یعنی خروج از یک ضرر و زیان مهلک و کشنده استقالل این مملکت و تامین منافع این ملت. حجتاالسالم احمد علمالهدی در خطبههای نماز جمعه مشهد با اشاره به موضع اخیر دستگاه سیاست خارجی کشور در مقابل بدعهدیهای آمریکا در برجام، خاطرنش//ان کرد: تعجب میکنم که متولیان سیاست خارجی کشور بعد از دو سال که بدعهدیهای آمریکا اینطور به افتضاح کشیده شد و هر روز برخالف تعهدشان در برجام یک تحریم و بدمستی انجام دادند، س//کوت کردند اما متشکرم که اخیرا زبان جریان سیاست خارجی و متولیان سیاس//ت خارجی ما باز ش//ده که اگر آمریکا بخواهد برجامشکنی داشته باشد، ما از برجام خارج میشویم. خروج از برجام یعنی خروج از یک ضرر و زیان مهلک و کشنده استقالل این مملکت و تامین منافع این ملت. وی افزود: صدای این را بلند کردید اما چرا بعد از دو سال؟ همان روز اول. امام صادق به ما خط و راهبرد میدهد که باید در مقابل دشمن مقاومانه ایستاد تا به امروز در این دوران عمر انقالب پیروزمندمان، هرکجا مشت بهصورت آمریکا زدیم و در برابر استکبار مقاومانه ایستادیم، دشمن هم عقبنشینی کرد و هم ذلیل شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.