ایرانبهمداخلهدراموربرخیکشورهای همسایهادامهمیدهد

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ایسنا-وزیرخارجهعربستاندراظهاراتیخصمانهعلیهکشورمانگفتکه ایرانبهحمایتازتروریسمادامهمیدهد.عادلالجبیر،وزیرخارجهعربستاندر نشستخبریمشترکباهمتایبلژیکیخودمدعیشد:ایرانبهتالشخود برایدخالتدرامورداخلیکشورهایهمسایهاشادامهمیدهد.ویافزود:ما درمورداقداماتایراندرمنطقهگفتوگوکردیموایرانهمچنانبهحمایتاز تروریسمادامهمیدهد.الجبیردرحالیایرانرابهحمایتازتروریسمومداخله در امور داخلی کشورهای همسایه متهم میکند که از حدود یک سال پیش وبهویژهپسازآنکهایرانوکشورهای1+5 توانستندراهحلیجامعبرایحل موضوعهستهایبیابند،اقدامبهالبیواعمالنفوذعلیهایراندرسطحمنطقه و بینالملل کرده است. عربستان عالوه بر اینکه خود با بهانهجویی روابطش با تهران را قطع کرده است تالش دارد با اعمال نفوذ و تزریق پولهای نفت کشورهایدیگردرحوزهخلیجفارسرابهسمتقطعروابطباایرانسوقدهد. عربستانسعودیبههمراهبرخیکشورهایحاشیهخلیجفارسازتروریستهای تکفیریحمایتهایمالیوتسلیحاتیمیکنندوشکستداعشدرسوریه و عراق این کشورها را به شدت عصبانی کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.