درگیریسپاهباتروریستهادرشمالغربکشور

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

سپاهنیوز-قرارگاهحمزهسیدالشهدا)ع(نیرویزمینیسپاهباصدوراطالعیهای از انهدام تیم تروریستی در شمالغرب کشور توسط این قرارگاه خبر داد. روابط عمومیقرارگاهحمزهسیدالشهدا)ع(نیرویزمینیسپاهدراطالعیهایاعالمکرد: پنجشنبه92تیر،تعدادیازتروریستهایوابستهبهاستکبارجهانیازسرویسهای جاسوسی بیگانه که در منطقه صفر مرزی شمال غرب کشور قصد انجام اقدامات تروریستی داشتند با هوشیاری و قاطعیت رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا )ع( نیروی زمینی سپاه مواجه شدند و در یک درگیری سنگین ناکام ماندند. این اطالعیهمیافزاید:درایندرگیریسهنفرازتروریستهابههالکترسیدند،چهار تنزخمیشدندویکنفرازتروریستهانیزدستگیرشدومابقیآنهابهآنسوی مرز فرار کردند. بنابر این اطالعیه در این درگیری یکی از پاسداران دلیر انقالب اسالمیلشکر3 حمزهسیدالشهدا)ع(بهنامسرگردیاسینقنبریبهدرجهرفیع شهادت نائل آمد و یکی دیگر از رزمندگان اسالم مجروح شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.