انعقاد قرارداد بيمه سامان با مونيخ ری

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

شرکت بیمه سامان برای اولین بار در کشور اقدام به عقد قرارداد اتکایی با ش//رکت بیمه مونیخ ری آلمان، بزرگترین ش//رکت بیمه اتکایی جهان، در بیمه زندگی کرده است. در قالب این قرارداد بیمهنامههای عمر و تشکیل سرمایه سامان توسط شرکت مونیخ ری بیمه اتکایی شده و این شرکت بزرگ بینالمللی شریک بیمه سامان در ریسک بیمهنامههای عمر و تشکیل سرمایه شده است.

برهمین اساس مدیر عامل بیمه سامان در نشستي خبری از جزییات انعقاد قرارداد با شرکت مونیخ ری خبر داد و گفت: قرارداد منعقده ش//امل س//ه بخش اتکایی، انتقال فناوری و انتقال آموزش است.

به گزارش »جهان صنعت«، احمدرضا ضرابیه با اشاره به بخش اول این قرارداد در خصوص خدمات اتکایی اظهار داشت: بیمه سامان بیمه نامههاي عمر و تشکیل سرمایه خود را تحت پوشش بیمه اتکایي مونیخ ري قرار داد.

ضرابیه با اشاره به جزییات این قرارداد گفت: این قرارداد تعهدات یک بیمهنامه عمر را تا سقف یک میلیون یورو تحت پوشش قرار میدهد.

مدیر عامل بیمه سامان به قسمتهای دیگر قرارداد این ش//رکت با مونیخ ری اش//اره کرد و اذعان داشت: توانستیم برای اولین بار در کشور مجوز بیمه بدنه اتومبیل را که حق بیمه را به صورت کیلومتری محاسبه میکند از بیمه مرکزی دریافت کنیم.

وی افزود: دستگاهی وجود دارد که اطالعات و آمار خودروها را برای این منظور نگهداری میکند و نرخ حق بیمهها با توجه به آن محاس//به میش//ود. البته یکی از المانهایی که از این دستگاه خارج میشود کیلومتر است، در مراحل بعدی محل تردد اتومبیل و نحوه رانندگی راننده نیز قابل ارزیابی است و با تحلیلهایی که روی این موضوعات صورت میگیرد، رانندگان کمریسک حق بیمه کمتری پرداخت خواهند کرد.

مدیرعامل بیمه سامان افزود: لزوما همه دارندگان اتومبیل به صورت روزمره از اتومبیلها استفاده نمیکنند ولی درستتر این است که به میزانی که اتومبیلها در معرض ریسک قرار میگیرندحقبیمهپرداختکنند.درقانونجدیدبیمهشخص ثالثاتومبیلکهدرخردادماهسال5931 ابالغشداینموضوع دیده شده و قانونگذار باید به سمتی برود که نحوه محاسبه حق بیمه اتومبیل براساس کیفیت رانندگی راننده تهیه شود.

وی در ادامه از عملکرد این شرکت در سال 95 یاد کرد و ادامه داد: ما در حال حاضر شش درصد از سهم بازار بیمههای زندگیراداریموهمچنینبیشاز04درصدپرتفویمابیمه زندگی است. در سال گذشته درآمد حق بیمه ما 41/8 درصد رشد داشت که این میزان حدود دو برابر صنعت بیمه است.

مدیرعامل بیمه سامان، اظهار کرد: آن طور که بیمه زندگی را صادر میکنیم تعهد 20 س//اله داریم و برای این منظور باید شرکتهای بیمه تالش کنند نه تنها در 20 سال آینده وجود داش//ته باشند، بلکه توانگری باالیی نیز در این زمینه داشته باشند. همواره تالش کردیم توانگری شرکت را درصد مناسبی قرار دهیم.

ضرابیه با اشاره به کاهش نرخ تورم طی سالهای گذشته گف//ت: با توج//ه به اجرای سیاس//تهای اقتص//ادی دولت خوشبختانه نرخ تورم در کشور به پایینترین حد خود پس از پیروزی انقالب رسیده، اگر چه این امر برای اقتصاد کشورمان نویدگر پایان دوران رکود و حرکت به سمت رونق اقتصادی در میانمدت است اما به نظر ما کاهش نرخ تورم و کاهش نرخ سود اوراق مشارکت، سپردههای بانکی و ابزارهای مالی میتواند از جذابیت بیمههای عمر و پسانداز برای بیمهگذاران بکاهد.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه حجم اصلی اندوختههای بیم//ه عمر و پسانداز در ایران در س//پردههای بانکی، اوراق مش//ارکت و ابزارهای مال//ی با درآمد ثابت س//رمایهگذاری میش//ود، کاهش نرخ بازده در این سرمایهگذاریها میتواند منجر به کاهش نرخ س//ود مشارکت منافع بیمههای عمر و پسانداز شود.

مدیرعامل بیمه سامان درباره وضعیت صورتهای مالی شرکت و سوددهی آن نیز گفت: مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت برگزار شد و سود قابل تخصیص برای سهامداران 628 میلیارد ریال بود که با توجه به تصمیمات مجمع عمومی قرار شد به ازای هر سهم 200 ریال سود تقسیم شود. همچنین برنامهداریمطیدومرحلهسرمایهشرکترابه0051 میلیارد ریال برسانیم.

ضرابیههمچنیندرپاسخبهسوال»جهانصنعت«مبنيبر اینکه این شرکت چه اقداماتي در خصوص بهبود رتبه توانگري مالي خود در دس//تور کار قرار داده است، اظهار گفت: تالش داریم در سال 96 روند روبهرشد شرکت را با حفظ توانگری مالی ادامه دهیم، و به س//هم 2/3 درصد از بازار و س//هم 7/5 درصدی در بیمههای زندگی برسیم.

مدیرعامل بیمه س//امان افزایش سرمایه شرکت از 618 میلیارد ریال 803/4هب میلیارد ریال در گام اول و سپس هزار 500و میلیاردریالموردنظربیمهمرکزیدرگامدومرادیگر هدفگذاری بیمه سامان در سال 96 ذکر کرد.

وی به سهم شش درصدی بیمه سامان از بیمههای زندگی واینکه04 درصدپرتفویاینشرکتبیمهمتعلقبهبیمههای عمر و زندگی است، اشاره کرد.

ضرابیه در پایان خاطرنشان کرد: بیمههای زندگی تعهد متوس//ط 20 س//اله دارند و به این منظور باید تالش کرد تا 20 سال آینده شرکت توانگری مالی باالیی داشته و بتواند به تعهدات خود عمل کند، بنابراین تالش کردیم سطح توانگری مالی شرکت را در سطح یک نگهداریم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.