برقراری موقت خط اعتباری

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

مس//اله س//اماندهی موسس//ات مالی و اعتباری غیرمج//از و تعیینتکلی//ف

گذاران مالباخته، با ضرباالجل ی//ک هفتهای مجلس به رییس کل بانک مرکزی، وارد دوره جدیدی شد و مسووالن سیاستگذار کشور با جدیت بیشتری به دنبالحلمعضلغیرمجازها هس//تند. هماکنون نیز رییس کل بانک مرکزی با اعالم اینکه تا پایان امسال مساله موسسات غیرمجاز حل میشود، در یادداشتی ضمن اشاره به راهکارهای مورد نظر برای تسریع در امکان دسترسی مردم به بخشی از سپردههای خود، اعالم کرد: بانک مرکزی اقدام به برقراری موقت خط اعتباری کرده است.ولیاهلل سیف اظهار کرد: پیرو مباحث قبلی درخصوص لزوم استقرار و تقویت نظم و انضباط در بازار پول کشور و اهمیت ساماندهی نهادهای پولی غیرمجاز ارائه برخی توضیحات ضروری به نظر میرسد. رییس شورای پول و اعتبار گفت: نهادها و موسسات غیرمجاز مسایل و معضالت جدی و متفاوتی را در اقتصاد ایجاد کردهاند. یکی از مهمترین این موارد، عدم پاسخگویی مناسب به سپردهگذاران است که همانگونه که قبال نیز اشاره شده مجموعه حاکمیت نظام با حساسیت کامل درصدد رفع این مشکل است.سیف با اشاره به این نکته که برای تامین کسری به وجود آمده در ترازنامه این موسسات سه راهکار وجود دارد، گفت: تامین کسری از محل منابع پرقدرت بانک مرکزی یکی از این راههاست اما تزریق منابع پرقدرت و تورمزا از سوی بانک مرکزی به افزایش رشد پایه پولی و رشد نقدینگی منجر شده و نتیجه آن تورم و افزایش سطح قیمتها در جامعه است که به معنی کاهش قدرت خرید کلیه 80 میلیون نفر آحاد جامعه ایرانی خواهد بود. در واقع کسری این موسسات از جیب تمام افراد جامعه پرداخت میش//ود.وی در ادامه راهحل دوم را در تامین کسری از محل بودجه عمومی دانست و اظهار کرد: در این روش به دلیل چسبندگی هزینههای جاری)حقوق و دستمزد( تحمیل آن به بودجه دولت در حقیقت بهکاهشبودجهعمرانیمنجرمیشودکهبهرشداقتصادیواشتغاللطمه میزند. در واقع هزینههای تامین کسری در این روش همانند روش اول به کل جامعه تحمیل میشود و صرفا مجاری اثرگذاری آن متفاوت است. رییس کل بانک مرکزی، تامین کسری توسط صاحبان و گردانندگان این موسسات را راهحل سوم خواند و اعالم کرد: در این روش با هدف جلوگیری از تخصیص پاداش به سوءاستفادهکنندگان، کسری به وجود آمده توسط مسووالنی که با رفتارهای غیرحرفهای، سودجویانه و رانتخوارانه خویش، این زیانها را به وجود آوردهاند، تامین و جبران میشود. در این راهبرد، براساس منابع مالی موجود در موسسه و در هماهنگی با مرجع قضایی در مرحله اول سطح مشخصی از سپردهها تامین و بازپرداخت شده و حقوق سپردهگذاران تا سطح تعیین شده بازپرداخت میشود و در مرحله بعد به منظور تعیین تکلیف بقیه سپردهها و مطالبات مردم، ضمن ارزیابی کامل داراییها نسبت به تسویه حساب از محل داراییها اقدام میشود.

سیف همچنین با اشاره به محدودیتهای موجود، گفت: بانک مرکزی برای تسریع در امکان دسترسی هموطنان عزیز به بخشی از سپرده خود، اقدام به برقراری موقت خط اعتباری کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.