مجمع بيمه پارسيان برگزار شد

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

مجمععموميعاديساالنهشرکتبیمهپارسیانصبحروزسهشنبه72 تیرماهباحضوراکثریتسهامدارانبرگزارشد.بهگزارش»جهانصنعت«، به نقل از روابط عمومي شرکت بیمه پارسیان، این شرکت به عنوان یک شرکت بزرگبیمهبورسي،امسالنیزمجمععموميعاديساالنهخودرابرگزارومفاد دستورجلسهذکرشدهدرآگهيدعوتبهمجمعراکهدرجرایدبهچاپرسیده بودبهتصویبسهامدارانرساند.دراینمراسمگزارشفعالیتهايشرکتکه نشانگررشدمناسبوترکیببهینهپرتفوي،ایفايتعهداتقانونيوآییننامهاي وهمچنینشفافیتصورتهايماليدرسال59 بودتوسطآقاياویارحسین، عضوهیاتمدیرهومدیرعاملارائهشد.همچنینانعقادقراردادباشرکتهاي بیمه بزرگ خارجي از نکات جدید و قابل توجه این گزارش بود که با استقبال سهامداران نیز مواجه شد. در ادامه، گزارش حسابرس و بازرس قانوني شرکت قرائتوپسازارائهپاسخهايالزمدرموردبندهايگزارشحسابرسوبازرس وسواالتمطروحه،صورتهايماليعملکردمنتهيبه03/21/59 بهتصویب رسید و به ازاي هر سهم معادل 051ریال سود نقدي تقسیم شد، موسسه حسابرسي بیات رایان به عنوان حسابرس و بازرس قانوني اصلي و موسسه حسابرسي آگاهان و همکاران بعنوان حسابرس و بازرس عليالبدل براي سال مالي69 تعیینوروزنامههاياطالعاتودنیاياقتصادنیزبهعنوانروزنامههاي کثیراالنتشارجهتدرجآگهيهايشرکتانتخابشدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.