اجرای طرح ضربتی وام ازدواج در بانک قرضالحسنه مهر ایران

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

بانک مرک//زی با هدف کاهش صف دریافتکنن//دگان وام ازدواج با همکاری11 بانکطرحضربتیاعطاياینوامراازابتدايمردادماهتاپایان شهریورماه در دست اجرا دارد که با اجراي این طرح تعداد افراد در صف از 550 هزار نفر به زیر 100 هزار نفر ميرسد.به گزارش »جهان صنعت« به نقل از روابط عمومی بانک قرضالحسنه مهر ایران، بانک مرکزی در این طرح تالش ميکند با کمک بانکهاي قرضالحسنه مهر ایران، ملي، صادرات، تجارت، ملت، سپه، رفاه کارگران، کشاورزي، مسکن، توسعه تعاون و صندوق قرضالحسنه پارسیان و با ابالغ سهمیههاي مربوط به هر بانک، صف دریافتکنندگان تسهیالت قرضالحسنه ازدواج را به کمتر از 100 هزار نفر برساند. گفتنی است که بانک قرضالحسنه مهر ایران در سال 95 قریب به 19 هزار فقره تسهیالت ازدواج یکصد میلیون ریالي اعطا و از ابتداي سال 96 تاکنون نیز بالغ بر هفت هزار و ششصد فقره تسهیالت ازدواج پرداخت نموده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.