تالش برای گریز از استیضاح

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - رویداد

بر اس//اس گفته س//ه منبع آگاه، تیم حقوقی رییسجمه//ور آمریکا به دنب//ال مقابله به مثل با تحقیقات تحت رهبری رابرت مولر درباره ارتباط کارمندان و نزدیکان ترامپ با روسیه است.

این افشاگری در حالی مطرح شده که به نظر میرسد تیم تحقیقاتی مولر، بازپرس ویژه تعیین ش//ده برای تحقیقات مربوط به مداخله روسیه در انتخابات ریاس//تجمهوری 2016 آمریکا، مامور ش//دهاند درب//اره روابط تجاری برخ//ی از اعضای خانواده ترامپ تحقیقات انجام دهند. یکی از اعضای تیم حقوقی رییسجمهور آمریکا به اسوشیتدپرس گفت: وکالی ما به طور مداوم در حال ارزیابی مساله تعارض منافع بوده و در موقعیتی مناس//ب آنها را مطرح خواهند کرد.

دو منبع آگاه نیز گفتهاند این تالشها ش//امل بررسی وابستگیهای سیاسی بازرسان تیم مولر و سوابق کاری گذشته آنهاست. این در حالیست که ترامپ طی روزهای اخیر مستقیما مولر را به چالش کش//یده و گفت اگر وارد فاز تحقیق درباره روابط تجاری شخصی رییسجمهور آمریکا شود از خط قرمز گذر کرده است.

برخیمنابعخبریآمریکاگفتهانددونالدترامپ در نظر دارد افراد مرتبط با ماجرای ارتباط مبارزات انتخاباتی خود با روسیه را مشمول عفو قرار دهد.

واشنگتنپست در گزارش//ی نوشته است که ترامپ از مشاوران خود خواسته تا اختیارات قانونی رییسجمهوربرایعفوافرادمرتبطباماجرایارتباط با روسیه از جمله دستیاران، اعضای خانواده و حتی شخص او را بررسی کنند. این روزنامه میافزاید که بعضی منابع نزدیک به رییسجمهور گفتهاند که مشاوران حقوقی رییسجمهور راسا موضوع عفو را مورد بررسی قرار دادهاند.

حق رییسجمهور آمریکا برای اعطای عفو به محکوم//ان یا مرتکبان جرایم، با محدودیتهایی، در قانون اساس//ی این کشور و تفاسیر قضایی آن به رسمیت شناخته شده است. در صورت درست بودنگزارشواشنگتنپست،هدفمشاورانحقوقی ترامپ مش//خص کردن این موضوع اس//ت که در صورت صدور فرمان عفو رییسجمهور، پیگیری و تحقیقات در مورد ماجرای ارتباط با روسیه توسط رابرت مولر، مامور ویژه تحقیق هم متوقف خواهد ش//د یا نه و چه چالشهای حقوقی در این زمینه ممکناستبروزکند.درصورتیکهتحقیقاتجاری پیرامونارتباطستادانتخاباتیترامپمشخصکند که افرادی مرتکب اقدامات خالف قانون ش//دهاند، در هر موقعیتی که باشند تحت پیگرد قانونی قرار خواهندگرفت.

واشنگتنپست همچنین به نقل از منابعی که از آنهانامنبرده،نوشتهاستکهمشاورانحقوقیترامپ تالشمیکنندتابایافتنایراداتقانونی،مانعازادامه کار مولر شوند. آنان از جمله موضوع تضاد منافع وی را مورد توجه قرار دادهاند.

در واکن//ش به انتش//ار این گزارش، س//ناتور مارک وارنر، رهبر جناح حزب دموکرات در سنای آمری//کا، نگرانی خود را از احتم//ال صدور فرمان عف//و رییسجمهور ابراز داش//ته اس//ت. وارنر در بیانیهای نوش//ته است که اتهام دخالت روسیه در انتخابات ریاس//تجمهوری سال 2016 تهاجمی علیهدموکراسیمابودهوافزودهاستکهکمیتههای اطالعاتی و قضایی سنا و بازپرس ویژه مولر در حال حاضردراینبارهتحقیقمیکنندکهآیابینروسیه وافرادمرتبطباستادانتخاباتیترامپهماهنگیهایی صورت گرفته بود یا نه.

س//ناتور وارنر، که نایبرییس کمیته اطالعات مجلس سناس//ت، در ادامه گفت که این احتمال که رییسجمهور ممکن است موضوع عفو افراد را در این مراحل اولیه تحقیق مدنظر قرار داده باشد، بسیار نگرانکننده است زیرا عفو افرادی که ممکن است در این زمینه مسوول بوده باشند عبور از خط و مرزهای اساسی ماست.

همزمان،برخیمنابعخبریآمریکانوشتهاندکه مارککورالو،سخنگویگروهمشاورانحقوقیدونالد ترامپ در مورد ماجرای ارتباط با روسیه، از سمت خود کنارهگیری کرده است. وی معموال بیانیههای مارککاسوویتس،مشاورحقوقیشخصیترامپدر مورد ماجرای ارتباط با روسیه را در اختیار رسانهها قرار میداد.

براساس این گزارش، کورالو گفته است که دیگر به پول دریافتی از این محل نیازی ندارد و افزوده که کارکنان کاخ سفید و مشاوران حقوقی ترامپ دائما درگیر جنگ و جدل بین خود هستند.

رس//انهها و منابع اطالعاتی آمریکا گفتهاند که در جریان مبارزات انتخابات ریاستجمهوری سال 2016 در آمریکا، والدیمیر پوتین دس//تور داد تا نهادهایدولتیروسیهبهمنظورجلوگیریازانتخاب هیالری کلینتون، که موضعی خصمانهتر نسبت به روسیه داشت، در این انتخابات مداخله کنند. دولت روسیه این اتهام را به شدت تکذیب کرده است. در همان حال، گزارشهایی از تماس و ارتباط برخی از اعضایستادانتخاباتیواعضایخانوادهدونالدترامپ با افراد و اشخاص روسی و مرتبط با روسیه منتشر شده است. در حال حاضر، کنگره، پلیس فدرال و وزارت دادگستری ایاالت متحده تحقیقاتی را در این زمینهدنبالمیکنند.

انتق/اد ترامپ از کنار کش/یدن از وزیر دادگستری آمریکا

از طرفی رییسجمهور آمریکا در صحبتهای تندی گفت، اگر میدانس//ت جف سش//نز، وزیر دادگستری خود را از تحقیقات درباره روسیه کنار میکشد، او را برای این سمت انتخاب نمیکرد.

ترام//پ ب//ه نیویورکتایم//ز گف//ت: رفت//ار سش//نز نسبت به رییسجمهور کشورش بسیار غیرمنصفانه بود. سشنز بعد از تایید آنکه با سفیر روسیه مالقات داشته، خود را از تحقیقات درباره مداخله روس//یه در انتخابات ریاس//تجمهوری 2016 آمریکا کنار کشید.

جف سشنز دومین مقام بلندپایه کابینه دونالد ترامپ بود که به واس//طه تماس با مقامهای روس درگیر این رسوایی سیاسی شد. پیشتر مایکل فلن، مشاورسابقامنیتملیترامپهمبهدلیلتماسش با سفیر روسیه مجبور به استعفا شد. در حال حاضر پسر دونالد ترامپ هم در ارتباط با مالقاتش با یک وکیلروستحتفشاراست.دونالدترامپهمچنین گفت،جفسشنزدرنشستبررسیصالحیتشدر سنا جوابهای بدی داد.

سشنز یکی از اولین حامیان ترامپ در کمپین انتخاباتی 2016 و مشاور ارشد او درامور سیاسی و امنیتملیبود.سشنزقاعدتابایددرکنارتحقیقات کنگره، تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا درباره ادعای دخالت روسیه در انتخابات را هدایت میکرد اماکنارهگیریاونهایتابهانتصابرابرتمولربهعنوان بازپرس ویژه این پرونده منجر شد.

ترامپ در مصاحبه با نیویورکتایمز خشم خود را از این مساله نشان داد و گفت: نباید یک مامور ویژه در این خصوص منصوب میشد. سشنز نباید کنار میکشید، و اگر میخواست استعفا دهد، قبل از اینکه مقام وزارت دادگستری را بگیرد باید به من میگفت تا من فرد دیگری را برمیگزیدم.

ترامپ همچنین به حضور سش//نز در جلسه بررس//ی صالحیتش در س//نا پرداخت، که در آن سشنز هر گونه مالقات با هر شخص روسی را انکار کردهبود،امااوبعدترفاشکردکهسرگئیکیسلیاک سفیر روسیه را مالقات کرده است.

او گفت که تحقیقات دادگستری در مورد ادعای دخالت روسیه در انتخابات پر از تعارض وظایف با منافع شخصی بود، خصوصا که مولر خواسته بود، جایگزین جیمز کومی شود که از ریاست افبیآی اخراج ش//ده بود. ترامپ گفت: تعارضهای زیادی وجود داشتند که من نگفتهام اما در زمان دیگری خواه//م گفت. ترامپ به مولر در م//ورد انحراف از وظایفش هشدار داد اما دوباره گفت فکر نمیکند شخصاموردتحقیققراربگیرد.

وزیر دادگستری آمریکا در واکنش به انتقادهای تند دونالد ترامپ گفت، عاشق شغلش است و قصد دارد به خدمت در این سمت ادامه دهد. جف سشنز در یک کنفرانس خبری در پاسخ به این سوال که آیا قصد استعفا از وزارت دادگستری را ندارد، گفت: معتقدم خدمت در وزارت دادگستری مایه افتخار است. قصد دارم هر زمان که صالح باشد به خدمت در این شغل ادامه دهم.

از طرفی اعضای کمیته قضایی مجلس سنای ایاالت متحده روز پنجشنبه به اتفاق آرا صالحیت کریستوفر ری را برای ریاست پلیس فدرال آمریکا تایی//دکردند.تمام02 عضوکمیتهقضاییس//نا صالحی//ت معاون دادس//تان پیش//ین آمریکا در دولت جرج دبلیو ب//وش را برای تصدی این مقام تاییدکردند.

ب//ه دنبال برکن//اری جیمز کومی از ریاس//ت افبیآی، ترامپ کریستوفر ری را برای جانشینی او در مقام ریاست پلیس فدرال به مجلس سنا معرفی کرد. پرونده کریستوفر ری برای رایگیری نهایی به صحن سنا ارسال خواهد شد.

احضار پس/ر ترامپ ب/ه کمیته قضایی مجلسسنا

از طرفی، کمیته قضایی مجلس سنای ایاالت متح//ده پس//ر رییسجمه//ور این کش//ور و پل منافورت، رییس س//تاد انتخاباتی دونالد ترامپ را برای شفافس//ازی در زمینه ارتباطاشان با روسیه احضار کرد.

کمیته قضایی مجلس سنای آمریکا از دونالد ترامپ جونیور و پل منافورت، رییس ستاد انتخاباتی دونالدترامپخواستکهروزچهارشنبه62 ژوئیه 4) مرداد( به پرسشهای اعضای این کمیته درباره ارتباط آن دو با ناتالیا وسلنیتس//کایا، وکیل روس پاسخدهند.

دونال//د ترام//پ )پس//ر( پیشت//ر مالقات با سلنیتس//کایا را در ژوئن 2016 تایید کرده بود. دولت روس//یه مته//م اس//ت از راه هک کردن ایمیلهای حزب دموکرات و انتشار اخبار نادرست در آخری//ن انتخابات ریاس//تجمهوری آمریکا دخالت کرده اس//ت. دولت روس//یه هم تاکنون اته//ام دخالت در انتخاب//ات ایاالت متحده را رد کرده است. رییسجمهور آمریکا نیز گفته است که ناتالیا وسلنیتسکایا یک وکیل عادی است و ربطی به دولت روسیه ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.