پایان نخستین مذاکرات رسمی برگزیت

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - چالش

ایس/نا- یک پژوهش//گر ارشد امور تروریس//م دیروز هشدار داد، حمالت ش//بهنظامیان وابس//ته به گروه تروریس//تی داعش به شهر ماراوی فیلیپین باعث تش//ویق دیگر حامیان این گروه تروریستی در جنوبش//رق آسیا و افزایش احتمال حمالت آنها در دیگر کشورهای منطقه شده است.

در حالیکه اشغال شهر ماراوی در فیلیپین از سوی شبهنظامیان مرتبط با داعش حدود 2 ماه اس//ت که ادامه دارد، سیدنی جونز یک کارشناس شبکههای شبهنظامی در جنوبشرق آسیا در گزارشی اعالم کرد: اکنون دیگر شهرهای فیلیپین نیز با افزایش خطر حمالت شبهنظامیان مواجه هستندوهمکاریمیانگروههایشبهنظامیدرمرزهایکشورهایمنطقه ممکن است افزایش پیدا کند.

یورونیوز-روسیه در دکترین نظامی جدید خود ساخت قدرتمندترین ناوگان دریایی جهان را در دس//ت اجرا دارد.در فرمان رس//می والدیمیر پوتین که پورتال رسمی دولت این کشور آن را منتشر کرده، آمده است: نیروی دریایی روس//یه باید در جایگاه دوم برترین نیروی دریایی جهان قرار بگیرد.

براساس این سند راهبردی، نیروی دریایی روسیه در زمان جنگ باید توانایی وارد آوردن خس//ارات غیرقابل جبران بر دش//من را داشته باشد. همچنین نیروی دریایی روس//یه باید بتواند در دریاهای دور و نزدیک و اقیانوسها امکان دفاع از منافع ملی این کشور را داشته باشد.

رویترز- با پایان یافتن آخرین نشست از نخستین دور مذاکرات رسمی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، که در بروکسل پایتخت بلژیک برگزار شد، دو طرف به برخی زمینههای مشترک دست یافتند، اما اختالف نظر بر سر حقوق شهروندی و مسایل مالی و مرزهای ایرلند به قوت خود باقی ماند.

مذاکرهکننده ارشد اتحادیه اروپا در پایان این نشست چهارروزه در مقر آن اتحادیه که بر تعیین مواضع طرفین درباره مسایل کلیدی تمرکز داشت، تفاوت نظرها را اساسی توصیف کرد. وی با بیان این که مواضع دو طرف در مورد نحوه پاسداری از حقوق شهروندان اتحادیه اروپا که در بریتانیا زندگی میکنند و همچنین بریتانیاییهایی که در کشورهای عضو آن اتحادیه به سر میبرند تفاوت اساسی دارد، گفت دیوان عدالت اروپا باید حفظ حقوق شهروندان را تضمین کند. بارنیه همچنین خواستار ارائه توضیحات روشنتر و شفافتر از سوی لندن برای حل و فصل مسایل مالی پس از خروج از اتحادیه اروپا و نیز مسایل مرزی مشترک با ایرلند شد. دیوید دیویس نیز در این نشست گفت که در نخستین دور از مذاکرات در بروکسل شاهد پیشرفت بوده و این امر از دید او بسیار مثبت تلقی میشود، با این حال وی از تایید اینکه آیا بریتانیا میپذیرد برای خروج از اتحادیه اروپا به نحوی مبلغی را بپردارد، خودداری کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.