فرانسه در صدر 5 قدرت نرم برتر جهان

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

براساس تازهترین ارزیابی مرکز دیپلماسی عمومی دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و دفتر ارتباطات پرتلند، فرانسه قویترین قدرت نرم جهان است. بریتانیا و آمریکا هم به ترتیب دوم و سوم هستند.

براس//اس این گزارش که 30 قدرت نرم جهان را رتبهبندی کرده، بریتانیا رتبه سال 2016 خود را حفظ کرده اما آمریکا با دو رتبه سقوط سومین قدرت نرم جهان است. این برای نخستین بار است که فرانسه به عنوان پرنفوذترین قدرت جهان شناخته میشود. به نظر میرسد روی کار آمدن امانوئل ماکرون، رییسجمهور فرانسه و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا از مهمترین عوامل صعود فرانسهازرتبه5 بهرتبهنخستاست.درمقابلسیاستهایدونالدترامپموجب سقوط این کشور از رتبه اول به سوم شده است.

در این ارزیابی عوامل مختلفی مانند قدرت اقتصادی، نفوذ فرهنگی و سیاسی در عرصه بینالمللی در نظر گرفته میشود، در مقابل قدرت نظامی هیچ تاثیری در تعیین پرنفوذترین کشور جهان ندارد. به این منظور متغیرهای مختلف از جمله شبکه دیپلماتیک کشور، نفوذ در حوزه دیجیتال )مانند شبکههای اجتماعی( و حتی نحوه پذیرش گردشگران مورد بررسی قرار میگیرند.

نویسندگان این گزارش تاکید کردهاند که صعود فرانسه به رتبه نخست با در نظر گرفتن پیشینه تاریخی و شبکه پرقدرت دیپلماتیک این کشور که یکی از بهترینها در جهان است، بود. همچنین باوجود حمالت تروریستی در فرانسه که از سال5102 تاکنون موجب کشته شدن032 نفر شده این کشور همچنان با بیش از 82 میلیون گردشگر نخستین مقصد گردشگری در دنیاست. عالوه بر اینها جوان بودن ماکرون و عدم وابستگی او به احزاب سنتی فرانسه در این رتبهبندی بیتاثیر نبود. از دید جوزف نای، تئوریسین نظریه قدرت نرم و استاد دانشگاههاروارد، اروپا توانسته است بار دیگر اعتماد جهانی را جلب کند، کشورهای آسیایی هم پیشرفتهایی به دست آوردهاند. او همچنین تاکید کرد که شعار دونالد ترامپ یعنی اول آمریکا از نفوذ این کشور در عرصه جهانی کاسته است و سقوط رتبه ایاالت متحده بر همین اساس توجیه میشود.

این در حالی است که رییسجمهور فرانسه از افزایش تمایل خود برای افزایش بودجه دفاعی این کش//ور تا سال 2025 میالدی خبر داد. امانوئل ماکرون که با استعفای فرمانده نیروهای مسلح این کشور به علت اختالف بر سر کاهش هزینههای دفاعی روبهرو شده است، تایید کرد که هنوز مایل به افزایش هزینههای نظامی تا سال 2025 میالدی است.

پیر دی ویلیرس، رییس نیروهای مسلح فرانسه به دنبال بیانیهای که از سوی دفتر وی منتشر شد و چندین روز پس از تنش با امانوئل ماکرون درباره کاهش بودجه دفاعی فرانسه از سمت خود استعفا کرد. در این بیانیه دی ویلیرس اعالم کرد که به دنبال حفظ توانایی نیروهای دفاعی فرانسه به منظور انجام اقدامات سخت همزمان با محدودیتهای مالی اعمال شده بر آن بود.

گفتنی است ژنرال پیر دو ویلرس فرمانده مستعفی ارتش با ژنرال فرانسوا لکویتره جایگزین شد. این فرمانده 55 ساله در زمان جنگ بالکان، در سارایوو در دهه 90 مش//غول کارهای نظامی بوده اس//ت. وی فرماندهی عملیات علیه نیروهای تکفیری در مالی را برعهده داش//ته اس//ت. ماکرون به وزرای کابینه گفته اس//ت که قصد دارد تا س//ال 2025 میالدی هزینههای دفاعی را به 2 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهد. بودجه نظامی فرانسه در سال 2017 میالدی کاهش یافته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.