انزوای سیاسی- تجاری

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

وزیر خارجه آلمان اعالم کرد که در هماهنگی با صدراعظم آلمان در روابط این کشور با ترکیه بازنگری خواهد شد. زیگمار گابریلبهشهروندانآلمانبرایسفربهترکیههشداردادوگفت که آنها هر لحظه میتوانند بدون دلیل دستگیر شوند.

زیگمارگابریلپنجشنبهگذشتهاعالمکردکهدستگیریپتر اشتویتنر، فعال حقوق بشر این کشور در ترکیه، نشاندهنده آن است که شهروندان آلمان در ترکیه در امان نیستند و هر لحظه احتمال دارد بدون دلیل دستگیر و زندانی شوند. وزیر خارجه آلمان با تاکید بر اینکه جان هر ش//هروند آلمانی برای دولت این کشور پراهمیت است، گفت هشدار به شهروندان آلمان در سفر نکردن به ترکیه، که در گذشته تنها به گروههای خاص و فعاالناجتماعیدادهمیشد،اکنونهمهقشرهایجامعه،حتی گردشگران را نیز در برمیگیرد.

گابریلهمچنیندرنظردارددربارهتضمینهایدولتیبرای سرمایهگذاران آلمانی در ترکیه بازنگری کند، زیرا نمیتوان به هیچکسپیشنهادسرمایهگذاریدرکشوریراکردکهاطمینان حقوق//ی در آن وجود ندارد. او گفت در ترکیه س//رمایهداران کش//ورهای دیگر میتوانند در کنار تروریس//تها دستگیر و محاکمهشوند.

وزیرخارجهآلمانبههمیندلیلادامهتضمینسرمایهگذاری شرکتهای خصوصی در ترکیه را نپذیرفت و خواستار تعیین سیاس//تهای جدید در رابطه با این کشور شد؛ او بار دیگر از رهبری ترکیه خواست به ارزشهای اروپایی احترام بگذارند.

آلمان نخس//تین صادرکننده کاال به ترکیه است و با آغاز سرکوبهای گسترده پس از کودتای نافرجام ترکیه، در موارد متع//ددی با دولت رجب طیب اردوغان اختالف نظر داش//ته است؛ به ویژه در زمینه موج گسترده بازداشتها و نقض حقوق شهرونداندرآنکشور.هفتهنامهدیتسایتپنجشنبهگذشته گزارش داد که دولت ترکیه شرکتها و بعضی افراد را در آلمان متهم به حمایت از تروریسم کرده و فهرستی از این شرکتها و افراد را به اداره فدرال پلیس جنایی در آلمان (BKA) تحویل داده است. در فهرست ارائه شده از طرف دولت ترکیه به اداره فدرالپلیسجناییآلماننام86 شرکتوفردآمدهکهگفته میشود مظنون به داشتن ارتباط با فتحاهلل گولن، واعظ و مدرس علوم دینی ترکیه که مخالف اردوغان است، هستند.

در فهرست ارائه شده از طرف دولت ترکیه شرکتهای بزرگ جهانی آلمان چون مرسدس بنز و بآاساف بزرگترین شرکت صنایعشیمیاییجهانوهمچنینمسووالنرستورانهایکباب ترکی قرار دارند. سقوطارزشلیرترکیه ناامنیهای سیاسی موجود میان آلمان و ترکیه به سقوط مجدد ارزش لیر ترکیه منجر شده است. لیر ترکیه در مقابل دالر ویوروتابعدازظهرپنجشنبهگذشتهسقوطیبیشازنیمدرصد داشت. ارزش پول رایج ترکیه از زمان کودتای ناموفق در این کشوردرژوئیه6102 بیشاز03 درصدکاهشیافتهاست.در چنینشرایطیتردیددراجرایبرنامههایعظیماقتصادیرجب طیباردوغانافزایشمییابد.ارزشلیرترکیهازآغازسال7102 نیز همچنان به سقوط خود ادامه میدهد. سقوط دودرصدی ارزش لیر در یک روز دیگر امری استثنایی نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.