فرمان امیر قطر برای اصالح قانون مبارزه با تروریسم

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

دویچهوله-امیرقطرباصدورفرمانیدستوراصالحاتیدرقانونمبارزهباتروریسم این کش//ور را صادر کرد. بر اساس این فرمان، دو فهرست از افراد و سازمانهای تروریستیتنظیمخواهدشد.قراراستمفاهیمیچونتروریستنیزتدقیقشوند. قطردرجریانمناقشهباچندکشورعربیبهرهبریعربستان،تغییراتیرادرقانون مبارزه با تروریسم خود اعمال خواهد کرد. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر پنجشنبه گذشته فرمانی را در همین رابطه صادر کرد. بر اساس فرمان امیر قطر، دو فهرست ملی متشکل از افراد و سازمانهای تروریستی تنظیم خواهد شد. این حق البته برای مظنونان به رسمیت شناخته خواهد شد که به خاطر قرار گرفتن در این فهرستها شکایت کنند. عالوه بر این، مفاهیمی چون تروریست، جرائم و سازمانهایتروریستیونیزتامینمالیتروریسمتعریفخواهدشد.فرمانجدید امیر قطر به اصالح برخی مفاد قانون مبارزه با تروریسم این کشور در سال4002 میالدی مربوط میشود. این فرمان در راستای فرونشاندن بحران خلیج فارس و رفع محاصره این امیرنشین توسط چند کشور عربی به رهبری عربستان سعودی ارزیابی میشود. آمریکا و قطر پیش از این نیز معاهدهای را در خصوص همکاری برای مبارزه با تروریسم امضا کرده بودند. رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، هدف از این معاهده را قطع منابع مالی تروریسم عنوان کرده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.