قطعکمکهایتسلیحاتیآمریکابهمخالفاناسد

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

-BBC واشنگتن قصد دارد به ارسال کمکهای تسلیحاتی خود برای شورشیان مخالف رژیم سوریه پایان دهد. به گفته یک مقام آمریکایی، این اقدام پیروزی پوتین بهشمار میرود.

روزنامه واشنگتنپست خبری را به نقل از مقامات آگاهی که نامشان فاش نشده منتشر کرده است.

براساس گزارش این روزنامه، رییسجمهور ایاالت متحده حدود یک ماه پیش، پس از مالقاتی با رییس سازمان سیا و مشاور امنیتی خود تصمیم گرفته است که ارسال کمکهای تسلیحاتی برای شورشیان مخالف رژیم سوریه را پایان دهد.

عملیاتمحرمانهسازمانسیابرایکمکبهشبهنظامیانمیانهرومخالف رژیم سوریه یکی از طرحهای دولت باراک اوباما برای سرنگونی رژیم سوریه بود که در سال 2013 به اجرا درآمد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.