موافقت پارلمان لهستان با اصالحات

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

دویچهوله- باوجود انتقادهای اتحادیه اروپا پارلمان لهستان قانونی را برای انجام تغییرات ساختاری در دادگاه عالی این کشور تصویب کرد. برمبنای قانون تصویب شده از جمله شمار قضات دادگاه عالی لهستان به نصف کاهش مییابد. تغییرات ساختاری در دادگاه عالی لهستان که از طرف حزب راستگرای حاکم پیشنهاد شده بود، در پارلمان این کشور مط//رح و با 235 رای مثبت، 192 رای منفی و 23 رای ممتنع تصویب شد. برمبنای این قانون شمار قضات دادگاه عالی لهستان به نصف کاهش مییابد.قضاتبازنشستهمیشوندومرکزیبرایتخلفاتقضاتایندادگاه فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. همچنین کلیه اعضای این دادگاه از این پس از طرف دولت و پارلمان انتخاب میشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.