انتخاب یک دالیت به ریاستجمهوری هند

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

دویچه وله- انتخاب فردی از میان گروههای فرودست جامعه هند به مقامریاستجمهوریتحولیکمسابقهبهشمارمیرود.بااینهمهنگرانیها از تشدید گرایشهای ملیگرایانه در میان اکثریت معتقد به آیین هندو هم رو به افزایش است.

تا همین چندی پیش در سیستم سلسلهمراتبی مبتنی بر کاستها و طبقات هند جزو گروههای فرودست و خوارشده جامعه هند به شمار میآمدند و دالیت یا نجس خوانده میشدند.

اماامروزدرتحولیبیسابقهیکیازاعضایاینکاستبهریاستجمهوری هند برگزیده شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.