تامين مالي حلقه اتصال صنعت به بازار سرمايه

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

كلينيك پذيرش بورس اوراق بهادار تهران به منظور ارائه خدمات كارشناسي و همراهي فني با شركتها،ايجادفضايمساعدبرايحضورشركتها در بورس تهران و گسترش تامين مالي از طريق فروش س//هام يا ابزارهاي تامين مالي افتتاح شد. به گزارش تسنيم، حسن قاليبافاصل در نشست مشترك بورس تهران با سازمان صنعت، معدن و تجارتاستانتهرانوخانهصنعت،معدنوتجارت جواناناستانتهرانوافتتاحكلينيكپذيرشبورس اوراق بهادار تهران گفت: بازار سرمايه و بورس تهران در جايگاهي قرار دارد كه وظيفه اصلي آن، تامين مالي حوزه صنعت تعريف شده است و قطعا اولين اتصاليكهبينبازارسرمايهوصنعتايجادميشود، بحثتامينمالياست.مديرعاملبورستهرانادامه داد: براي ما جاي بسي خوشحالي است كه فعاالن حوزه صنعت و حوزه مالي دور هم جمع شدهاند و اميدوارماينهمفكريواشتراكمساعيبتوانديك گام بلند در جهت توسعه فعاليتهاي اقتصادي و در نهايت توسعه و رشد اقتصادي كشور عزيزمان باشد. وي افزود: در سالهاي گذشته سعي كرديم درحوزهتامينماليكارهايزياديانجامدهيم.آمار هم نشان ميدهد عملكرد بازار سرمايه در اين حوزه با گذشته قابل قياس نيست. در عملكرد سال 89 ميزانافزايشسرمايهبالغبريكهزارميلياردتومان بود، در صورتي كه سال گذشته فقط تامين مالي شركتهاي بزرگ از بورس اوراق بهادار از طريق افزايشسرمايهحدود71 هزارميلياردتومانبوده كه رشد زيادي را نسبت به گذشته نشان ميدهد. قاليبافاصليادآورشد:درگذشتهشركتهافقطاز طريقانتشارسهامجديدازبازارسرمايهتامينمالي انجام ميدادند ولي هماكنون تنوع خوبي در حوزه ابزارتامين مالي را شاهديم و انواع اوراق صكوك و بدهي اين امكان را فراهم كرده تا ش//ركتها هم بتوانند از اين ابزار براي تامين مالي استفاده كنند. مديرعامل بورس تهران اظهار داشت: در گذشته هنگامي كه حرف از تامين مالي به ميان ميآمد بانكها به ذهن متبادر ميشدند زيرا كانال تامين مالي در كشور ما بانك بود. اما هماكنون مسووالن كشور به اين جمعبندي رسيدهاند كه بانكها به تنهايي نميتوانند بار تامين مالي اقتصاد كشور را بهنهاييبرعهدهبگيرند. دوبالتامينمالي وي گفت: بازار سرمايه و بانك به عنوان دو بال تامين مالي در كشور بايد كمك كنند تا صنعت، معدن، تجارت و خدمات و فعاليتهاي اقتصادي بتوانندنيازهايماليخودرافراهمكنند.سخنگوي بورستهرانبسترتامينماليازبازارسرمايهرافراهم دانست و گفت: اگر طي سه چهار سال گذشته از بازار بدهي س//وال ميشد دو تا سه فقره اوراق به ارزش حدود005 ميليارد تومان داشتيم. ولي االن بازاربدهيبورستهراننزديكبه01 هزارميليارد تومان است و يك بخش بزرگ بازار بدهي در بازار فرابورس متمركز است. مديرعامل بورس تهران به ويژگي بازار بدهي در بورس تهران اش//اره كرد و گفت: يك ويژگي اين بازار تنوع آن است. هنگامي كه براي تامين مالي به بانك مراجعه ميشود فقط بحث اس//تقراض است. خوشبختانه االن در بازار سرمايهباتوجهبهاينكهكميتهفقهيهمحضوردارد و ابزار موجود در بازار سرمايه مجوز كميته فقهي را دريافت ميكند، تنوع مناسبي از ابزار ايجاد شده است. به عنوان مثال تامين مالي به پشتوانه دارايي يا محصولي كه شركت توليد ميكند، حتي تامين ماليبهپشتوانهسهام.ويافزود:چندسالگذشته ابزار جديدي در بورس تهران معرفي ش//د به نام اوراق اختيار فروش تبعي. اين ابزار براي اين بود كه سهامدارانعمدهدرمواقعيكهسهامنوسانميكند و ريس//ك بازار باال رفته و سهامداراني كه در بازار سهام معامله ميكنند و نگران هستند، اين اختيار فروش را به خريداران سهامش بدهد كه اگر زماني نخواستند سهم را نگهدارند با قيمت باالتر از اين اختيار خود استفاه كنند و متعهد اختيار سهامدار عمده است. وي ادامه داد: هماكنون از اين ابزار براي تامينمالياستفادهميكنندويكابزارخيليسريع براي تامين مالي محسوب ميشود. به عنوان مثال سهامدار عمده شركت مخابرات ايران، پنج درصد سهام را روي آن اختيار فروش تبعي منتشر كرد و ظرف يك هفته توانست مبلغ يكهزار ميليارد تومانازبازارسرمايهتامينماليكند.سازمانبورس همبهعنوانناظرتالشميكندسرعتتامينمالي را افزايش دهد و ويژگي ممتازي كه تامين مالي در بازار سرمايه دارد زمان كوتاه آن است. نگاههايكوتاهمدت به گفته اين مقام مس//وول گاهي صنعتگر از جايي درخواس//ت تامين منابع مالي ميدهد تا اين تقاضا تبديل به پول شود، شايد يكسال طول بكش//د و در اين مدت از حيز انتفاع ساقط شود. بايد در تامين مالي نيازهاي كوتاهمدت صنعت و نيازهاي بلندمدت به همراه سهولت و سرعت كه خيلي مهم است در نظر گرفته شود. سخنگوي بورس به تالش براي تقويت در تنوع ابزار جديد مالي اشاره كرد و افزود: هماكنون انواع صكوك را داريم مانند صكوك استصناع كه براي تامين مالي صنعت استفاده ميشود. صكوك مرابحه كه براي تامين مالي عمدتا سرمايه در گردش شركتها به كار ميرود. يكسري صندوقها نيز تامين مالي انجامميدهندمانندصندوقپروژه،صندوقزمين و مسكن كه رسالت آنها جمعآوري سرمايههاي خرد و هدايت به سمت فعاليتهاي مولد اقتصادي است. وي افزود: همچنين اوراق فروش تبعي هم براي تامين مالي كوتاهمدت بنگاههاي اقتصادي مورد استفاده قرار ميگيرند. ابزار ديگري در بازار س//رمايه وجود دارد مانند اوراق خزانه كه براي تامين مالي دولت منتتش//ر ميشود. مديرعامل ب//ورس تهران به پذيرش بنگاهها در بورس براي تامين مالي از اين بازار اشاره كرد و گفت: كلينيك پذيرش كه تحت عنوان سفر پذيرش نامگذاري ش//ده اس//ت، ميتواند به اينكه ما مسيري را با بنگاههاي اقتصادي طي كنيم و شرايطي فراهم شود تا شركتها بتوانند در بازار سرمايه پذيرفته شوند كمك كند. در انتهاي اين نشست، كلينيك پذيرش بورس اوراق بهادار تهران به منظور ارائه خدمات كارشناسي و همراهي فني با شركتها، ايجاد فضاي مس//اعد براي حضور شركتها در بورس تهران و گس//ترش تامين مالي از طريق فروش سهام يا ابزارهاي تامين مالي افتتاح شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.