فعاليت 500 صندوق قابل معامله در بورس تورنتو

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

بورس تورنتو آخرين روز معامالتي هفت//ه را جش//ن گرفت. ب//ه گزارش س//نا، بورس تورنتو ب//ا پذيرش موفق 500 صندوق قاب//ل معامله (ETF) اين ركوردش//كني را جش//ن گرفت. براساس اين گزارش، اين بازار توانسته در پنج س//ال گذشته ميزان پذيرش صندوقه//اي قاب//ل معامل//ه در بازار خود را دو برابر كرده و ارزش بازار اين صندوقها را ب//ه 130 بيليون دالر تا تاريخ 30 ژوئن 2017 برس//اند. اوگاد چادا، مدير س//هام و س//رمايه بورس TMX تورنتو در اين خصوص اظهار داشت: به دست آوردن 500 صندوق قابل معامله هم براي بازار اوراق بهادار كانادا و هم براي بورس تورنتو موفقيتي بسيار ارزشمند اس//ت. وي ادامه داد: مفتخريم كه در اين مدت از ناش//ران اين صندوقها و سهامداران آنها حمايت كردهايم تا بتوانند سود مناسبي را از اين صندوقها كسب كنند. بورس تورنتو به عنوان ميزبان نخستين صندوق قابل معامله در دنيا در س//ال 1990 بود و بسيار خوشحال است كه اين صنعت و ابزار سرمايهگذاري در تمامي دنيا رشد كرده و عده زيادي ميتوانند سود قابل توجهي را از اين صندوقها كسب كنند. بر اين اساس، در شش ماه نخست سال 2017 بورستورنتوميزبان65 صندوق قابل معامله از سوي پنج ناشر مختلف بوده است. در كل بورس تورنتو، 500 صندوق قابل معامل//ه وجود دارد كه توسط32 ناشرمختلفارائهشدهاست. بورس تورنتو در پي رودشوي اخير كه براي مديران سرمايهگذاري و مشاوران ترتيب داده است سعي بر ادامه حمايت ازصنعتصندوقهايقابلمعاملهدارد. اين رودشوها در شهرهاي لندن و رجينا برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.