رشد 653 واحدي شاخص

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

بورس تهران در هفته گذشته پس از يك عرضه اوليه توانست مقداري رونق گيرد. در اين مدت شاخص كل بازده نقدي و قيمتي به تراز 80 هزار و 162 واحدي رسيد. به گزارش ايسنا، در چهارشنبه 21 تيرماه گذشته ش//اخص كل بازده نقدي و قيمتي بورس اوراق بهادار تهران در تراز 79 هزار و 509 واحدي قرار داشت، اما با گذشت پنج روز كاري از معامالت تاالر شيش//هاي اين ش//اخص در تراز 80 هزار و 162 واحدي ايستاد و با اين حساب در اين مدت 653 واحد رشد كرد. شاخص آزاد شناور نيز كه در تاريخ مذكور در ابتداي كانال 87 هزار واحدي قرار داشت در پنج روز كاري گذش//ته 1177 واحد رشد كرد و به رقم 88 هزار و 210 واحدي رسيد. شاخص بازار اول و دوم نيز هر يك به ترتيب826 477و واحد رشد كردند. عالوه بر اينها شاخص صنعت در پنج روز كاري گذشته توانست از ت//راز 68 ه//زار و 512 واحدي تا تراز 69 هزار و 22 واحدي باال بيايد و در مجموع به 510 واحد رشد كند. در هفته گذشته پنج درصد از سهام شركت به پرداخت ملت براي اولين بار در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شد. قيمت كفي كه براي اين سهم در نظر گرفته شده بود 1667 تومان و قيمت سقف 1750 تومان بود و در نهايت در فرآيند عرضه و تقاضا اين سهم 1750 تومان كشف قيمت شد. در ماههاي گذشته سازمان بورس به علت جو حاكم بر بازار سرمايه و ركود موجود عرضههاي اوليه را متوقف كرده بود. اين عرضه اوليه كه پس از مدتها در بورس تهران صورت پذيرفت باعث شد بورس تهران تا حدودي از ركود ماههاي گذشته خارج شود و به صورت مقطعي رونق بگيرد. براساس گزارش معاونت بازار شركت بورس تهران كل خريداران 67 هزار و 849 ش//خص بودند كه 66 هزار و 895 شخصحقيقيخريدهاراانجامدادندومابقيخريدهاتوسط459 شخص حقوقي انجام شده است. در جريان اين معامالت، حقيقيها توانستند تعداد ميليون و 803 هزار و 554 سهم پرداخت را به خود اختصاص دهند و تعداد 694 هزار و 257 سهم نيز به حقوقيها اختصاص يافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.