معامله261 ميليونكيلوواتساعتبرق

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

در آخرين روز معامالتي بورس انرژي در اين هفته در تابلوي سلف موازي استانداردبرايقراردادهايباسررسيديكسالوبيشتردربازارمشتقهدرنماد 11800،961هراتس قراردادبهارزش92 ميلياردو238 ميليونريالمعامله شد. به گزارش ايسنا، امروز بازار برق بورس انرژي شاهد معامله دو ميليون و 808 هزار قرارداد معادل 58 ميليون و 158 هزار كيلووات ساعت به ارزش 19 ميلياردو912 ميليونريالبود.همچنيندرروزجاري،نمادهايبارپايه، كمباري و ميانباري با متوسط قيمت ‪324 ،372‬ و 372 ريال بر كيلووات ساعتموردمعاملهقرارگرفتند.درهفتهايكهگذشتحجممعامالتبرق بورس انرژي در دو بازار فيزيكي و مشتقه به حدود 162 ميليون كيلووات ساعت بالغ شد. از نكات قابل توجه معامالت در هفته گذشته ميتوان به دومين معامله مصرفكنندگان بزرگ برق در تابلوي بازار فيزيكي اشاره كرد. در مجموع ارزش معامالت آخرين روز معامالتي بورس انرژي در بازار مشتقه به94 ميلياردو25 ميليونريالبالغشد.بازارفيزيكيبورسانرژيازابتداي سالجاريتاكنونشاهدعرضهحالل204 ازسويپااليشگاههايمختلف بودهاستكهدرنتيجهشاهدمعاملهبيشاز281 ميليونليترحالل204 بهارزشبيشاز313/2 ميلياردريالبودهايم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.