توليدخودروكوئيكسايپاازشهريورماهامسال

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

دستاوردهايكليديسال59 مديرعامل شركت مس با اشاره به دستاوردهاي كليدي ش//ركت ملي صنايع مس ايران در سال 1395 در جلس//ه مجمع عمومي عادي ساالنه ش//ركت ملي صنايع مس ايران گفت: در س//ال گذشته به باالترين ركورد توليد كنسانتره مس به ميزانيكميليونو77 هزارو262 تنوباالترين توليد مس به ميزان 282 هزار و 500 تن از زمان راهاندازي شركت تاكنون دست يافتهايم.

مرادعليزاده با اش//اره به اينكه ش//ركت ملي صنايع مس ايران در سال 1395 با فروش هفت ه//زار و 14 ميليارد توماني ركورد فروش//ش را شكس//ت، افزود: همچنين در سال 95 بيش از 100 هزار تن كاتد مس، 500 هزار تن كنسانتره مس و در حدود 1300 تن اكس//يد موليبدن به كشورهاي مختلف دنيا صادر كردهايم كه دستاورد شگرفي در اين زمينه است.

وي تصري//ح كرد: يك اتف//اق مهم در زمينه صادرات، آغاز دوباره صادرات ته پاتيل مس پس از آخرين فروش آن در سال 1392 بود كه موفق ش//دهايم بيش از 100 هزار تن از اين محصول را در س//ال گذش//ته صادر كنيم. عالوه بر اين، صادرات 170 هزار تن كنس//انتره فلزات گرانبها )لجن آندي( پس از س//الها توقف صادرات اين محصول، آغاز شد.

مديرعامل ش//ركت مس با اش//اره به شروع صادرات براي اولينبار به كش//ورهاي روس//يه و كانادا گفت: حف//ظ و ادامه فعاليت در بازارهاي هدف صادراتي از طريق انعقاد قراردادهاي فروش با كش//ورهاي چين، تركيه، حوزه خليجفارس، فيليپين، هند و استراليا يكي ديگر از دستاوردهاي ما در حوزه فروش بود. كيفيتبخشيبهتوليد مرادعليزادهبااشارهبهاينكهقيمتجهانيمس از 8500 دالر بر تن در سال 1390 به 5130 دالر برتندرسال5931 رسيد،گفت:درسالگذشته باكفقيمتيمسهفتهزارميلياردتومانفروش داشتهايم كه از اين ميزان 1700 ميليارد تومان آن سود بوده است.

وي با تاكيد بر اينكه اين ميزان سود با كنترل هزينهها و كيفيتبخشي به توليد بهدست آمده است،گفت:درسال4102 قيمتتمامشدهمس محتوا در بيشتر شركتهاي معدني دنيا در حدود 2700 دالر بود. اين ميزان در س//ال 2015 و در اوج كاهش قيمتها به 2400 دالر بر تن رسيد.

مديرعامل شركت مس با بيان اينكه تقليل هزينهه//اي قطعات و م//واد مصرفي و مهمتر از همه كاهش نيروي انس//اني از مولفههاي اصلي و تاثيرگ//ذار بر كاهش هزينه واحدهاي معدني ب//ود، تصريح كرد: در اين راس//تا ش//ركت مس همگام با ش//ركتهاي معدني قيمت تمامشده محصوالت خود را بين س//ال 93 تا 95 كاهش داد بهطوريكه قيمت تمامشده كنسانتره مس محتوا شركت مس از 3244 دالر بر تن به 2570 دالر بر تن رساند.

وي افزود: همچنين قيمت تمامش//ده كاتد پااليشگاهوليچينگاز7564دالربرتندرسال 93 به 3900 دالر بر تن در سال گذشته رسيد. پروژههايمطمئنضامنتوسعهپايدار مرادعليزاده با تاكيد بر اينكه سياست شركت درسالهايگذشتهحركتبهسمتتوسعهپايدار با اجراي پروژههاي مطمئن و تاثيرگذار بر افزايش ارزشافزوده ش//ركت بود، اظهار داشت: مجموع هزينههاي توس//عه شركت از ابتداي سال 85 تا نيمهنخستسال29 معادل6992 ميلياردتومان و از نيمه دوم س//ال 92 تا پايان سال 95 معادل 3251 ميليارد تومان برآورد ش//ده است كه اين ميزان سرمايهگذاري نشان ميدهد روند توسعه شركت مس با وجود كاهش قيمت و تحريمها در طول چهار سال گذشته متوقف نشده است.

مديرعامل شركت مس در ادامه به 10 پروژه قابل افتتاح شركت ملي مس با سرمايه سه هزار ميليارد تومان در س//ال 96 اش//اره كرد و گفت: تغيير تكنولوژي ذوب سرچش//مه از تكنولوژي ريورب به فلش با ظرفيت 282 هزار تن مس آند كه در حال حاضر، فرآيند پيش گرم كوره در حال انجام است و احداث كارخانه پااليشگاه خاتونآباد باظرفيت002هزارتنمسكاتددوپروژهبسيار مهم شركت مس است كه در سالجاري افتتاح خواهند شد.

مديرعامل شركت مس تصريح كرد: احداث نيروگاه س//يكل تركيبي سيرجان به ظرفيت 500 م//گاوات تولي//د برق، طراحي، س//اخت و نصب سيس//تم جديد انتق//ال گاز خروجي كورهه//اي كنورتر سرچش//مه، اح//داث انبار كنس//انتره جديد خاتونآباد ب//ه ظرفيت 60 هزار تن كنس//انتره مس، نص//ب و راهاندازي ماشين كاتد شويي، استريپينگ و بستهبندي اتوماتيك پااليش//گاه سرچش//مه و(CSM) پروژه احداث كارخانه آبگيري و بشكه پركني موليب//دن به ظرفيت خش//ككني 2700 تن كنس//انتره موليبدن در ماه از ديگر پروژههاي توس//عهاي شركت مس است كه تا پايان سال 96 به بهرهبرداري ميرسد.

مرادعلي//زاده در ادام//ه افزود: ط//رح احداث كارخانههاي اسيد كرمان، طرح تجهيز معدن و احداث كارخانه تغليظ درآلو، طرح تجهيز معدن واحداثكارخانهتغليظدرهزار،طرحتجهيزمعدن و احداث كارخانه تغليظ چاه فيروزه و توس//عه زيرساختهايكارخانههايتغليظمسسرچشمه از طرحهاي مهم توسعهاي شركت مس هستند

مرادعليزاده با بيان اينكه هماكنون به اذعان موسس//ههاي بينالمللي، شركت مس جزو 15 شركت برتر در حوزه انرژي و محيطزيست است، بيان كرد: ميزان آب مصرفي به ازاي هر تن خاك ورودي به واحدهاي تغليظ در شركت ملي مس در حاليبه34/0 مترمكعبرسيدهاستكهميانگين اينمصرفدردنيا54/0 ودركشورهايپيشرفته 0/4 تا 0/45 مترمكعب است.

وي تصريح كرد: همچني//ن ميزان و هزينه مصرف حاملهاي انرژي براي توليد هر تن مس محتوا معدني در شركت مس كاهش چشمگيري داشته است بهطوريكه ميزان مصرف گاز براي توليدهرتنمسمحتوامعدنياز451 مترمكعب در سال 93 به 115 مترمكعب در سال 95 رسيد كه موفقيت چشمگيري محسوب ميشود.

مديرعامل ش//ركت م//س با بي//ان اينكه درمجموع طي سه سال گذشته كاهش شدت مصرف انرژي در دس//تور كار اين شركت قرار گرفت، گفت: نتيجه اين مديريت باعث ش//د مصرف انرژي از 42/8 گيگاژول بر تن در سال 93 به 38 گيگاژول بر تن در سال 95 كاهش يابد. همچنين هزينه شدت مصرف انرژي نيز از 616 هزار تومان به 562 هزار تومان طي اين مدت كاهش يافت.

س/هامدارانبايدمراقبش/ركتمس باشند

مرادعليزاده در پايان س//خنانش با طرح اين پرس//ش كه در آينده شركت مس چه اتفاقاتي بايد بيفتد تا مس//ير توسعه پايدار شركت حفظ ش//ود، خطاب به سهامداران گفت: نكاتي كه در اين زمينه ميخواهم مط//رح كنم نه از جايگاه مديرعام//ل ش//ركت مس بلك//ه از جايگاه يك كارشناس و فردي است كه سالها در صنعت و معدن كار كرده است.

وي تاكيد كرد: ش//ركت اكن//ون به نقطهاي رسيده است كه به زماني سه، چهارساله نياز دارد تا به لحاظ سيستمي و سازمان به سطحي برسد كه تغييرات سياسي و مديريتي اثري در مسير توسعه مس نگذارد. بايد به مديران آينده فرصت بدهيد تا ش//ركت از يك سازمان سنتي به يك سازمان جاافتاده بينالمللي تبديل شود.

سايپانيوز- معاون برنامهريزي جامع توليد گروه خودروسازي سايپا با حضور در نمايشگاه خودروي شيراز گفت: براساس پيشبينيهاي صورت گرفته و برنامه زمان بندي، توليد خودرو كوئيك از شهريورماه سالجاري آغاز خواهد ش//د.محمد قرباني با بيان مطلب فوق خاطرنش//ان كرد: از زماني كه تولد محصول جديد قطعي ميشود و تا به توليد برسد، مراحل سفارشگذاري براي توليد قطعات خودروي جديد از سوي اين معاونت آغاز ميشود و برنامهريزي براي توليد و حصول اطمينان از ايفاي تعهدات فروش انجام خواهد شد و براي هردو محصول كوئيك و ساينا اتوماتيك نيز اين اتفاق افتاده است. وي تصريح كرد: فرآيند كار توليد كوئيك و محصوالت جديد، به صورت كار گروهي است و همه واحدهاي گروه سايپا در مقاطع مختلف درگير پروژههاي جديد خواهند بود. قرباني با بيان اينكه ساينا خودرويي است كه در حال حاضر در سايپا توليد ميشود، گفت: براي توليد ساينااتوماتيكباتامينگيربكساتوماتيك،توليداينمحصولنيزدرزمان پيشبيني شده آغاز و به بازار عرضه خواهد شد. وي افزود: خودروسازي يك زنجيرهاي از طراحي تا خدمات پس از فروش را شامل ميشود و در حوزه طراحي محصول مركز تحقيقات و نوآوري سايپا، معاونتهاي مهندسي و پشتيبانيوديگرواحدهايسايپاتالشميكنندتاهمهنيازهاراپيشبيني كرده و براساس يك جريان زماني امكان عرضه خودروهاي طراحي شده به بازار را فراهم كنند.معاون برنامهريزي جامع توليد گروه سايپا درخصوص نمايشگاهخودروشيرازگفت:خوشبختانهشاهدحضورپررنگشركتهاي گروه سايپا و استقبال عمومي خوب از نمايشگاه هستيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.