282 هزار تن در سال 95

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

كه برخي از آنها تا پايان سال 98 و برخي ديگر تا پايان سال 99 افتتاح خواهند شد.

وي افزود: طرح احداث س//ه كارخانه تغليظ درهزار، درآلو و چاهفيروزه باعث توليد پايدار شركت براي سالهاي متمادي خواهد شد و طرح احداث كارخانههاي اسيد در سرچشمه و خاتونآباد منجر بهتبديلشركتمسبهيكصنعتسبزبااقتصاد سبز خواهد شد.

پيشبهسوياقتصادسبز

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.