يوروفرخواستار تشديد اقدامات عليه ايران شد

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

تس/نيم- اتحاديه فوالد اروپا )يوروفر( از اقدامات اتخاذ شده از جانب كميسيون اروپايي براي مقابله با دامپينگ فوالد از جانب كشورهاي ايران، برزيل، روس//يه و اوكراين انتقاد كرد و خواس//تار اقدامات شديدتر شد.به گزارش رويترز، اتحاديه فوالد اروپا )يوروفر( از اقدامات اتخاذ شده از جانب كميسيون اروپايي براي مقابله با دامپينگ فوالد از جانب كشورهاي ايران، برزيل، روسيه و اوكراين انتقاد كرد.كميسيون اروپايي كه بر سياستهاي تجاري82 كشورعضواتحاديهاروپايينظارتدارد،اخيراطرحهاييرابراي افزايش تعرفه واردات فوالد از چهار كشور از جمله ايران اعالم كرده است. فوالد وارداتي از اين كشورها در زمينه ساختوساز و ماشينآالت مصرف دارد.اما كميسيون اروپايي همچنين پيشنهاد كرده كه اگر فوالد وارداتي از اين كش//ورها به قيمت حداقل 472/27 يورو 549/25) دالر( يا بيشتر فروخته شود، هيچ تعرفهاي بر واردات آنها اعمال نخواهد شد. اما اگر فوالد اين كشورها در اروپا به قيمتي كمتر عرضه شود، تعرفه وارداتي بيشتر تا33 درصد اعمال خواهد شد.كميسيون اروپايي گفته، اين پيشنهاد در واكنش به افزايش قيمت فوالد طي دوره 12 ماهه انجام تحقيقات تا اواسط سال 2016 صورت گرفته و اينكه مشخص كردن حداقل قيمت موجب برقراري توازن ميان منافع توليدكنندگان فوالد در اتحاديه اروپا و مصرفكنندگان اين كاال خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.