سینما به تنوع ژانر احتیاج دارد

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

دو تهیهکننده و پخشکننده س//ینما ضمن ارزیابی گیش//ه و اکران فیلمها، درباره وضعیت گیش//ه تابس//تان ه//م پیشبینیهایش//ان را مطرح کردند.

داریوش بابائیان به اس//امی فیلمهایی که در اکران تابستانه به نمایش درمیآیند، اشاره کرد و گفت: پیشبینی میشود »ساعت پنج عصر« ساخته مهران مدیری، فروش خوبی داشته باشد و »پاتو زمین نگذار« ساخته فرحبخش، »سارا و آیدا« س//اخته مازیار میری، »زادبوم« 21»و روز بعد« نیز در مسیر اکرانهای تابستانه قرار دارند.

او ب//ا بیان اینکه »انتظار م//ا از میزان فروش چندتایی از ای//ن فیلمها باالس//ت«، ادامه داد: تهیهکننده، کارگردان و پخشکنندگان س//عی کردهاند فیلمهای خوب و قوی برای این موقع از سال داشته باشند بنابراین میتواند اکران موفقی باشد ولی اگر تماشاگر نتواند با آن ارتباط قرار کند و فروش خوبی نداشته باشد، مساله دیگری است که باید بررسی شود.

بابائیان با تاکید بر اینکه »سینما به تنوع ژانر احتیاج دارد« اظهار امیدواری کرد: تصمیماتی که توسط مدیران گرفته میشود، درست باشد و به تنوع ژانر برگردیم. جای سینمای کودک و نوجوان و حتی سینمای جنگ خالی است در حالی که همه ژانرها کمدی و اجتماعی شدهاند.

ای//ن پخشکننده تصریح کرد: خیلی تالش کردیم س//ینمای کودک احیا ش//ود و اگر قرار باشد شورای صنفی نمایش و سینمادار هماهنگ نباشند و کمک نکنند همچنان فقط فیلمهای کمدی و خانوادگی اکران میش//وند و س//ینما وضعیتش بدتر خواهد شد.

او در ادام//ه افزود: بای//د در یک اتاق فکر به جمعبندی برس//ند و این مساله بررسی شود و در نهایت باعث تصمیمگیری خوب برای اکران فیلمهای فرهنگیتر و در رابطه با کودک ش//ود چ//ون فیلمهای کودک مخاط//ب خوبی دارد و دنیای کودک دنیای شیرینی است و آنان ارتباط خوبی با فیلمها برقرار میکنند. احتیاج داریم که کودک خانواده پای شبکههای خارجی ننشیند یا فیلمهای تکراری نببیند.

داریوش باباییان در پایان صحبتهای خود به یکدست شد سینما اشاره و اظهار کرد: متاسفانه االن سینما یک دست شده است و از عید نوروز تاکنونفقطسهفیلمکمدیفروشخوبیداشتند و چهارمی هم باز کمدی است و بقیه فیلمها اکثرا ضرر دادهاند و سود نمیبرند. دستمزد یک بازیگر خوب به حدود 700 تا 800 میلیون میرس//د و با این اوصاف فروش فیلمها معموال تهیهکنندهها ضرر میکنند.

حبیب اسماعیلی به عنوان پخشکننده درباره پیشبینیاش از چیدمان اکران تابستانه، گفت: اگر برنامه اکران فیلمها به گونهای برنامهریزی شود که فیلمهای تجاری را به نوبت در برنامه اکرانها قرار دهیم، باعث میشود تماشاگر رابطه خود را با سینما قطع نکند.

او با اش//اره به اینکه باید در سینما تنوع ژانر داشته باش//یم، ادامه داد: باید ژانرهای مختلف کمدی، سیاسی، اجتماعی، دفاع مقدس کودک و نوجوان س//اخته ش//ود تا تماش//اگر در فصل تابس//تان که هوا دیرتر تاریک میش//ود و مردم میتوانند تا پاسی از شب در سینماها باشند به آن جذب شوند.

اسماعیلی با تاکید بر اینکه چیدمان اکرانها به خود فیلمها برمیگردد، گفت: ممکن است پنج یا شش فیلم در کنار هم باشند ولی اگر برای بیننده جذابیت نداشته باشد، آنها را پس میزند، با این وجود فیلمهایی که فروش نمیکنند دلیل بر بد بودن آنها نیست.

این پخشکننده با بیان اینکه »هرچه سینما پربارتر باش//د، به نفع مردم و خود سینماست«، افزود: امی//دوارم این فیلمها که در نوبت اکران هستند به گونهای باشند که مخاطب را به خود جذب کنند و فروش خوبی داشته باشند. سینما تنها س//رگرمی سالم در ایران است که مردم به خاطر آن حاضرند تا پاس//ی از ش//ب در انتظار بایس//تند و این باعث خوش//حالی ماست و باید کاری کنیم ارتباط مخاطب با سینما قطع نشود و روز به روز بر تعدادش افزوده شود. باید تالش کنیم تعداد مخاطبانمان را که حداکثر در یک فیلم خوب تا 2/5 میلیون نفر میرس//د افزایش دهیم. حبیب اسماعیلی خاطرنشان کرد: وقتی چند فیلم فروش خوبی پیدا میکنند، همه فکر میکنند که چقدر وضع س//ینما خوب است و به این موضوع توجه نمیکنند که بس//یاری از فیلمها حتی تا صد میلیون هم فروش نمیکنند و متحمل ضرر میشوند، حتی اگر از نظر ساخت هم فیلمهای خوبی بوده باشند. وقتی همه ما از سینما بد میگوییم چگونه میخواهیم به رونق سینما کمک کنیم، باید دست به دست هم دهیم و باهم برای رونق آن تبلیغ کنیم.

وی با اشاره به اینکه گاهی به عناوین مختلف کارشکنیهاییصورتمیگیرد،بیانکرد:مردمی که به سینما میروند جدا از بقیه نیستند، همه قشر آدمی را میتوان در سالنها دید که در کنار هم شاد هستند و اوقات خوشی را به طور مثال بعدازدیدنفیلم»اکسیدان«میگذرانند.چراباید مانع این خوشی شویم؟ این شادی مردم ارزشمند است و نباید جلوی این شادی را گرفت.

اس//ماعیلی اضافه کرد: بدتری//ن فیلمهای س//ینمایی ما از خیلی از سریالهایی که اکنون پخش میشود، بهتر است. باید کاری کنیم که خود مردم دوباره به س//مت تلویزیون و سینما برگردند.

این پخشکننده در پایان صحبتهای خود با ابراز امیدواری از فروش تابستانه سینما گفت: بسیاری از فیلمهایی که قرار است اکران شوند را ندیدهایم و ممکن است این فیلمها در خاموشی و بی و سروصدا اکران شوند ولی مردم از آن استقبال کنند و خوششان بیاید و در مجموع با توجه به فیلمهایی که در راه داریم و االن روی پرده هستند، امیدواریم فروش خوبی داشته باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.