یادداشت فریدون جیرانی برای »شهرزاد«

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

چهارمین شماره هفتهنامه اینترنتی »شهرزاد« با یادداشتی از فریدون جیرانی، کارگردان و تهیهکننده سینما درباره این سریال آغاز شده است.

در یادداش//ت جیرانی که در ابتدای این ش//ماره با عنوان »شهرزاد عشق و سیاس//ت را درهم آمیخت« منتشر شده، آمده است:

«س//ریال »ش//هرزاد« در مقطع زمانی س//اخته شد که س//ریالهای تلویزیون دچار مش//کالت فکری و ذهنی شده بودند و به دلیل فش//ارهایی که بر تلویزیون اعمال میش//د و حساس//یتهای بیش از حد، درامهای تلویزیون التهاب و جذابیتی نداشتند تا بتوانند ارتباطی را که سالهای قبل با مخاطب داشتند مجددا به دست آورند؛ به ویژه اینکه تلویزیون از یک مقطع زمانی به بعد محبوبیت قبلی را از دست داد و مانند سابق نفوذ و بیننده نداشت. از دست دادن بیننده و موقعیت به شرایط سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ربط داشت و احساس شد که جامعه باید در جای دیگری به آن بپردازد.

البتهسریال»قلبیخی«بهکارگردانیمحمدحسینلطیفی که در دو فصل اول و دوم عرضه شد باب تازه سریالسازی در شبکه نمایش خانگی را باز کرد و چون در این مدیوم محدودیت کمتر از تلویزیون بود، موجب شد مردم متوجه سریالهایی شوند که در شبکه نمایش خانگی ساخته میشود.

ب//ه جرات میتوان گفت »ش//هرزاد« تح//ول ایجاد کرد؛ تحولی غیرقابل انکار. زیرا موضوع عشق را با مضمون سیاسی درآمیخت و مقطع تاریخی را انتخاب کرد و به اتفاق نوشته بسیارمنسجمودرست،انتخاببازیگرانیکهسرجایخودشان قرار گرفتند و سرانجام کارگردانی پخته و دقیق، موجب شد »شهرزاد« تبدیل به پدیده شود. اینکه گفته میشود پدیده یعنی فراتر از یک سریال. یعنی تبدیل به جریانی که حتی در فضای مجازی هم توانست بینندگان زیادی را به خود جذب کند و تا به امروز سریالی مانند »شهرزاد« نداشتیم که تا این اندازه ایرانیان داخل و خارج کشور را به خود مشغول کند که داستان عشقی را با روایت تاریخی بیان کند.

»ش//هرزاد« در سریالسازی جایگاهی دارد که اگر تاریخ بخواهد س//ریالها را بررسی کند و تاریخنویسان بخواهند به پدیدههای نمایش//ی که مقاطعی توانس//تند اثرگذار باشند، بپردازد به طور قطع »ش//هرزاد« جایگاه رفیعی دارد. حسن فتحی کارش را با سریالسازی شروع کرده و بیشتر از اینکه در فیلمسازی به عنوان فیلمساز در سینما شناخته شده باشد، به عنوان سریالساز موفق شناخته شده است. سریال عاشقانه »ش//ب دهم« توانست تبدیل به یک سریال تاثیرگذار شود، »مدار صفردرجه« و س//ریال تاثیرگذار »میوه ممنوعه« هم به تلویزیون رونق بخشیدند و همه در مقاطعی ساخته شدند که تلویزیون اجازه داده بود درامها وارد فضای ملتهبی شوند و آن فضاهای ملتهب را به تصویر بکشند. فیلمهای سینمایی »کیفر« و »پستچی سه بار در نمیزند« از جانب منتقدان مورد تایید قرار گرفت تا آنجا که میتوان گفت فتحی در فیلمسازی ناموفق نبوده و فیلمهایش هم موثر و تاثیرگذار بودند اما بیشتر به عنوان سریالساز معروف است؛ همانطور که میرباقری هم در سریالسازی مطرح است.

در »شهرزاد« مجموعه خوبی در کنار هم قرار گرفتند و به فتحی امکان تولید سریال موفقی به نام »شهرزاد« را دادند. در این سریال عشق بر بستر تاریخ مطرح میشود و قرار است تاریخبهانهایباشدتاعشقجلوهکندوبهعشقبیشترپرداخته شود چراکه زمان حال محدودیتهایی ایجاد میکند و بستر تاریخی این محدودیتها را کمتر.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.