ارائه خدمات ویژه به اعضای خانه تئاتر

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

مدیرعامل خانه تئاتر از اعطای خدماتی ویژه به اعضای این خانه برای بیمه تکمیلی خبر داد.

اصغر همت در گفتوگویی با ایسنا بیان کرد: با کمک صندوق اعتباری هنر و لطفی که معاونت هنری به ما کرد، ش//رایط ویژهای برای اعضای خانه تئاتر فراهم شده که بر این اساس و به دنبال پیگیریهای صنفی توانستیم، سوبسید بیشتری برای حق بیمهای که اعضا میپردازند دریافت کنیم.

او با اش//اره به اینکه ثبت نام اعضا که عضو صندوق نیز هس//تند برای بیمه تکمیلی در محل خانه تئاتر، با همراه داشتن رمز دوم کارت بانک و شماره شبا انجام میشود و تا 15 مردادماه هم ادامه دارد، افزود: طبق این سوبسید، مبلغی که اعضا پرداخت میکنند نسبت به حق بیمه صندوق اعتباری هنر یا خانههای دیگر هنری مانند سینما و موسیقی تفاوتهایی خواهد داشت و به این ترتیب اعضای خانه تئاتر با ش//رایطی که برای خود آنها مشخص است در سه سطح میتوانند از بیمه تکمیلی برخوردار شوند.

وی با تاکید بر اینکه این سوبسید ویژه فقط به اعضای خانه تئاتر تعلق دارد، گفت: تفاوت مبلغی که به آن اشاره شد برای هر نفر 180 هزار تومان است و اعضای خانه تئاتر میتوانند در سه سطح با پرداخت مبالغ ‪120 06،‬ و 360 هزار تومان از بیمه تکمیلی براساس انتخاب خود برخوردار شوند.

همت با بیان اینکه شرایط در نظر گرفتهشده امسال برای بیمه نسبت به سال گذشته بهتر است، گفت: قرارداد ما با بیمه رازی منعقد شده است. البته بیمههای مختلفی به ما پیشنهاد داده بودند اما در نهایت طبق توافق جمعی به لحاظ کیفیت و کمیت، بیمه رازی انتخاب شد و تضمینهای الزم هم برای ارائه خدمات خوب از آنها گرفته شده است و امیدوارم در ادامه هم روند کار به درستی ادامه یابد تا همکاری با این بیمه را دنبال کنیم.

به گفته مدیرعامل خانه تئاتر، حداقل تعرفهای که صندوق اعتباری هنر برای بیمه تکمیلی اعالم کرده ‪300 06،‬ و 540 هزار تومان است.

همت همچنین در پاسخ به اینکه کسانی که عضو خانه تئاتر نیستند و به ویژه هنرمندان تئاتری که در شهرس//تانها ساکن هستند چطور میتوانند از این خدمات ویژه برخوردار باش//ند، گفت: به هر حال خانه تئاتر به عنوان یک مجموعه صنفی تالش کرده تا این سوبسید را برای اعضای خود کسب کند. بنابراین این حق شامل حال صنف میشود و برای کسانی که در این خانه عضو باشند امکان استفاده وجود دارد.

او در پایان در پاسخ به اینکه آیا قرار نیست اصناف مختلف خانه تئاتر همچون خانه سینما روند قانونی شدن را در وزارت کار طی کنند، گفت: برای خانه سینما هم هنوز این اتفاق به صورت کامل پیگیری نشده است اما مشکل اساسی ما این است که حرفه ما اصال در سطح کالن به رسمیت شناخته نشده است. اول باید به رسمیت شناخته شویم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.