نویسنده برنده »پولیتزر« ترامپ را سوژه کرد

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ایسنا- »تونی کوشنر« نویسنده برنده جایزه »پولیتزر«، نمایشنامهای با موضوع »دونالد ترامپ« مینویسد.

»هافینگتون پس//ت« نوشت: »تونی کوشنر« که اعتقاد دارد »دونالد ترامپ« به ش//دت از لحاظ روانی بیمار اس//ت، قصد دارد رییسجمهور آمریکا را سوژه نمایشنامه جدید خود کند.

»تونی کوشنر« که نمایشنامه طوالنی »فرشتگان در آمریکا« را درباره شیوع ایدز در دوران ریاستجمهوری »رونالد ریگان« نوشت و به خاطر ای//ن اثر جایزه مهم »پولیتزر« را از آن خود کرد، اینبار درباره »ترامپ« قلم میزند.

کوشنریکیازنویسندگانفیلمنامزداسکار»مونیخ«استونویسندگی فیلمنامه فیلم اسکاری »لینکلن« را برعهده داشته است.

او در گفتوگو با »دیلی بیست« توضیح داده که مراحل ابتدایی کار بر روی اثری نمایشیاش را میگذراند. این نمایشنامه درباره »یک کابوس« که همان راه پیدا کردن ترامپ به کاخ سفید است، نوشته میشود.

کوشنر در اینباره گفت: این اثر درباره مردی است که تنها شش ماه اس//ت به کاخ سفید رفته. مسلما او مثل احمقها رفتار میکند و من و هر کس دیگری میتوانیم به این درک برسیم که چه اتفاقاتی در حال وقوع است.

نمایشنامه جدید کوشنر درباره یک سال پیش از رییسجمهور شدن »ترامپ« و چند ماه اول ورود او به کاخ سفید است.

این نویسنده آمریکایی درباره رییسجمهور کشورش گفت: او آدمی است که من به عنوان یک نویسنده از او حذر میکنم، چون فکر میکنم او در مرز روانپریشی قرار دارد.

به نظر من قطعا تناقض خیلی خوب در نمایشنامه مینشیند اما او واقعا آدم خستهکنندهای است. وضعیت ترسناک است چون تمام قدرت به دس//ت اوست، بدون اینکه قابلیتهای ذهنی الزم را داشته باشد. به نظر من او شدیدا از لحاظ روانی بیمار است و این واقعیت که او در کاخ سفید است، خیلی ترسناک است. او دقیقا از آن دسته آدمهایی است که دوست نداری در میهمانی گیرش بیفتی.

این نمایشنامه و فیلمنامهنویس 61 ساله در ادامه درباره بیجا نبودن مقایسه »ترامپ« و »هیتلر« گفت: نمیشود ترسناک بودن »ترامپ« را نادیده گرفت. »ریگان« هم منزجرکننده بود اما نه تا این حد پست.

نگارش نمایشنامه جدید »کوشنر« تا قبل از دوره اول ریاستجمهوری »دونالد ترامپ« به پایان نمیرسد. پیش از او نویسندگان دیگری همچون »هوارد یاکوبسن« و »نوامی کلین« هم اعالم کردهاند که آثاری را درباره رییسجمهور حال حاضر آمریکا مینویسند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.