8

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ایسنا- چستر بنینگتون خواننده گروه موسیقی »لینکین پارک« در سن 41 سالگی درگذشت.

»گاردین« نوشت: جسد »چستر بنینگتون« خواننده گروه آمریکایی »لینکین پارک« که درگیر سوءمصرف مواد بود، در ملک شخصیاش در لسآنجلس پیدا شد.

به احتمال زیاد علت مرگ خواننده اصلی گروه »لینکین پارک« در ساعت 9 صبح روز پنجشنبه، خودکشی بوده است.

بنینگتوندرسال9991 بهاینگروهموسیقیراکپیوستویکسال بعد آلبوم نامزد جایزه گرمی »تئوری ترکیبی« را با همکاری آنها روانه بازار کرد. آلبوم دوم آنها با عنوان »شهاب سنگ« بیش از 27 میلیون نسخه فروش داشت. این گروه موسیقی طی سالهای گذشته با موسیقیدانان و خوانندههایی چون »جی زی« و »ایپی کلیژن« همکاری داشتهاند.

این خواننده در فیلمهای »اره سهبعدی« و »کرانک« هم نقشهای کوتاه//ی را بازی کرده بود. او در مصاحبههای خود بارها به درگیریاش با مواد مخدر و الکل اشاره کرده بود. بنینگتون همچنین سال 2011 در گفتوگوی//ی با خبرنگار »گاردین« از کتک خ//وردن و مورد تجاوز قرار گرفتن در کودکی صحبت کرد و این اتفاقات را پایه اعتیاد و اختالالت روحی خود دانست.

اینخوانندهآمریکاییپدرششفرزندبود.چهرههاییچونریحانا،نیکی سیکس، استومزی و چنس از شنیدن خبر درگذشت »بننیگتون« شوکه شده و مطالبی را به یاد او در صفحات مجازی خود منتشر کردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.