المبورگینی دو اجرایی شد

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ایرنا- نمایش المبورگینی به نویسندگی و کارگردانی سیامک صفری روز جمعه به علت استقبال مخاطبان در دو نوبت به روی صحنه میرود. به گزارشروابطعمومیایننمایش،استقبالمخاطبانازایننمایشموجبات دو اجرایی شدن این اثر در روز جمعه را فراهم کرده است .

المبورگینی اثری اجتماعی است که دو واقعه گورخوابها و ساختمان پالسکو را با دیدگاه سیامک صفری به روی صحنه میبرد.

در این نمایش اش//کان خطیبی در کنار س//یامک صفری به ایفای نقش میپ//ردازد، همچنین ایده ابوطالبی طراح//ی و اجرای حرکت را برعهده دارد .

از دیگر عوامل میتوان به سهیل دانش اشراقی )مدیر هنری(، ایمان یزدی )مجری طرح(، مرتضی نجفی )طراح نور(، سهیل دانش اشراقی و بهار نرگسی )طراح صحنه و لباس( روزبه خورزنی )طراح صدا(، ندا عقیقی )دستیار کارگردان و برنامهریز(، مصطفی پیرهادی )عکاس(، سارا حدادی )مدیر روابط عمومی و مشاور تبلیغات- مکث(، پوریا سوری )مشاور رسانهای درحوزهاجتماعی(،بهمنبابازاده)مشاوررسانهایدرحوزهموسیقی(،آریان امیر خان )فیلم نیوز( و تئاتربازها )حامیان مجازی( سهیل دانش اشراقی، امیر حسام میرصادقی )تیزر(، حامد حکیمی )طراح گرافیک(، امیر حسام میر صادقی )موشن گرافیک و انیمشن( ...و اشاره کرد .

تئات//ر المبورگین//ی روز جمع//ه در دو نوب//ت 19 و 21:30 و روز شنبه ساعت 21 در پردیس تئاتر شهرزاد اجرای ویژه خواهد داشت، عالقهمندان میتوانند جهت تهیه بلیت به سامانه تیوال یا گیشه سالن نمایشی مراجعه کنند .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.