»ماتریوشکا« بار دیگر روی صحنه میرود

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

مهر- نمایش »ماتریوشکا« با بازی پارسا پیروزفر که در سال 95 در تماشاخانه ایرانشهر و تماشاخانه پالیز روی صحنه رفته بود، مجددا از هشتم مردادماه سالجاری در تماشاخانه پالیز روی صحنه میرود.

این نمایش براساس هشت داستان کوتاه آنتون چخوف، توسط پارسا پیروزفر نوشته و کارگردانی شده است.

»ماتریوشکا«کهجایزهبهترینبازیگرمردبخشبینالمللسیوپنجمین جشنواره تئاتر فجر را برای پیروزفر به ارمغان آورد، از روز یکشنبه هشتم مردادماه به مدت یک ماه هر ش//ب به جز ش//نبهها س//اعت 21 روی صحنه میرود. پیشفروش بلیتهای این نمایش نیز امروز ساعت 12 آغاز میشود. عالقهمندان میتوانند برای تماشای »ماتریوشکا« به نشانی خیابان کریمخ//ان، خیابان عض//دی )آبانجنوبی(، خیابان س//پند، پالک 96، تماشاخانه پالیز مراجعه کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.