فرصت اشتغالزایی در فضای مجازی

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

»جهانصنعت«- بيستوسومين نمايشگاه بينالملل//ي الكتروني//ك و كامپيوت//ر با عنوان الكامپ7102 كه بزرگترين نمايش//گاه تاريخ صنع//ت فن//اوري اطالعات و ارتباطات كش//ور نيز محس//وب ميش//ود، ديروز در محل دائمي نمايشگاههاي بينالمللي تهران آغاز به كار كرد و تا 2 مردادماه برقرار است و بازديدكنندگان ميتوانند از ساعت 10 تا 18 از آن بازديد كنند. نمايشگاه امسال از نظر متراژ بزرگترين نمايشگاه الكامپ است كه تاكنون برگزار شده است.

آيينافتتاحيهايننمايشگاهباحضورابوالحسن فيروزآبادي، دبير ش//وراي عالي فضاي مجازي كشور و ناصر علي سعادت، رييس سازمان نظام صنفي رايانهاي كشور، در محل ورودي سالن 8 و 9 كه به اس//تارتآپها اختصاص يافته است، برگزار شد. استقبالمردمخوببود در ساعات اوليه بازديد، اين نمايشگاه شاهد حضور انبوه بازديدكنندگاني از سراسر كشور بود كه اين حجم استقبال از مردم خيابانهاي اطراف و ورودي نمايشگاه را تحت تاثير قرار داد به طوريكه با ترافيك شديد در خيابانهاي منتهي به ورودي نمايشگاه بينالمللي تهران همراه شد و بار ديگر يادآور شد ورودي اين نمايشگاه ظرفيت همزمان برپايي دو نمايشگاه الكامپ و تلكام را ندارد.

در اين نمايشگاه بيش از 800 شركت داخلي و خارجي از 20 كش//ور جه//ان در فضايي بالغ بر 60 ه//زار مترمربع 32) هزار مترمربع فضاي مفيد نمايشگاهي( آخرين خدمات، محصوالت و دس//تاوردهاي خ//ود را در ح//وزه ارتباطات و فناوري اطالعات ارائه ميدهند. در همين حال در اين نمايش//گاه سالني نيز به موضوع اشتغال اختصاص يافته اس//ت.آنطور كه غرفهداران به خبرنگار ما گفتهاند استقبال از نمايشگاه امسال در مقايسه با سال گذشته چشمگير بود و در همان ابتداي بازگشايي، بازديدكنندگاني از استانها و كالنشهرهايمختلفمانندشيراز،اصفهان،مشهد و تبريز در نمايشگاه حضور داشتهاند.

در اين نمايشگاه آخرين دستاوردهاي صنعت الكترونيك و رايانه، اعم از س//ختافزار و نرمافزار هر سال در نمايشگاه الكامپ براي عالقهمندان به نمايشدرميآيد.نمايشگاهيكههرسالبرگزاري آن با برخي انتقادات و البته اميدواريهايي نسبت به بهبود روند برگزارياش نس//بت به سالهاي گذشته همراه ميشود. سال گذشته الكامپ 22 ازتاريخ52 تا82 آذرماهدرمحلدائمينمايشگاه بينالمللي برگزار ش//د اما يكي از خواستههاي سازماننظامصنفيرايانهاياززمانيكهمسووليت برگ//زاري الكامپ را برعهده گرفت، تغيير زمان برگزاري اين نمايشگاه از پاييز به تابستان به دليل مشكالت مربوط به كمبود فضا و ترافيك موجود بود كه اين اتفاق در الكامپ 23 امسال رخ داد.اگر چهالكامپبيستوسومبرخالفمعمولسالهاي گذشته بدون مراسم افتتاحيه آغاز به كار كرد اما قرار است كه مراسم اختتاميه داشته باشد. فعاليتهزاراستارتآپدرايران فيروزآبادي پس از افتتاح سالن سيوهشت نمايش//گاه كه به اس//تارتآپها اختصاص دارد از فعاليت هزار اس//تارتآپ در ايران خبر داد و گفت:اگرچهششهزاراز43 هزارمترمربعفضاي نمايشگاهي به استارتآپها اختصاص يافته اما درخواست فضاي بيشتري دارند.

وي گفت: زنجيره توليد محتوا در كشور درحال تكميل است و در اين زنجيره استارتآپها نياز به حمايت بيشتري دارند.

وي تاكي//د كرد: دولت باي//د در حوزه دولت الكتروني//ك جايگاه نامطلوب فعل//ي خود را در جهان ارتقا دهد.

الكام/پ فرصتي براي حل مش/كالت صنعت

همچنين ناصرعلي سعادت، رييس سازمان نظ//ام صنفي رايان//هاي در حاش//يه افتتاح اين نمايشگاه اظهار كرد: نمايشگاه الكامپ فرصتي براي حل مشكالت صنعت و ايجاد فضاي توسعه اقتصادي است. به همين دليل در تكميل زنجيره كارآفريني كه در س//الهاي گذشته با حمايت از اس//تارتآپها آغاز شد، امسال سالن اشتغال راهاندازي ش//د.وي افزود: افتتاح فاز سوم شبكه ملي اطالعات كه از مهمترين دستاوردهاي دولت يازدهم است نيز در الكامپ امسال اتفاق خواهد افتاد و اين پروژه در روز يكش//نبه 1) مرداد( به طور رسمي افتتاح خواهد شد.طبق توضيحات رييسسازماننظامصنفيرايانهايدربارهوضعيت پيشثبتنامها، بيش از 611 مجموعه در مرحله پيشثبتنام الكامپ بيستوسوم تقاضاي خود را اعالم كردهاند كه در مجموع با احتساب فضاهاي داخليوبيروني36 هزارمتربهثبترسيدهاست كه از اين مقدار 58 هزار متر ريالي اس//ت و پنج هزار و 300 متر تقاضاي ارزي داده ش//ده عالوه برآن هشت هزار متر فضاي بيروني، پيشثبتنام شده است.

همچنين راهاندازي س//الن اش//تغال HR) (Market براي نخس//تين ب//ار در الكامپ 32، حضور بازيسازها براي دومين بار و استارتآپها براي س//ومين بار از دستاوردهاي سازمان نظام صنفي رايانهاي به عنوان متولي برگزاري الكامپ اعالم شده است.

ترافيكسنگيندرورودينخستينروز نمايشگاهالكامپ

ادغام دو نمايش//گاه الكام//پ و تلكام نيز از مسايلي است كه هر ساله در زمان برگزاري اين نمايشگاهها مطرح ميشود. طبق برخي اظهارات گفته ميشود با توجه به محتواي تقريبا مشترك هر دو نمايشگاه و جلسهاي كه مسووالن وزارت ،ICT صنعت و معدن و س//ازمان نظام صنفي برگزار ش//ده، شايد اين اتفاق دوباره در سال 97 رخ دهد و هر دو نمايشگاه به صورتي يكپارچه در كنار هم قرار گيرند.

در حاليكه از پيش اعالم شده بود نمايشگاه امس//ال افتتاحيه رس//مي ندارد، در روز نخست نمايشگاه ترافيك سنگيني در ورودي نمايشگاه ايجاد ش//ده بود. ايجاد اين ترافيك سنگين در حالي اس//ت كه از س//ال 97 با تالش مسووالن مقرر ش//د دو نمايشگاه الكامپ و تلكام همزمان برگزار شوند كه هر دو نمايشگاه از پربازديدترين نمايشگاههايكشورهستند.

شرايط ديروز خيابان سئول بار ديگر يادآوري ميكندكهاينخيابانهرگزظرفيتادغامالكامپ و تلكام را ندارد و برگزاري همزمان هر دو نمايشگاه با وجود فضاي نمايشگاهي كافي از نظر ظرفيت وروديها امكانپذير نيست.

حض/ور 340 اس/تارتآپ از سراس/ر كشور

در الكامپ امسال براي سومين سال متوالي، اس//تارتآپها با حمايت س//ازمان نظام صنفي رايانهاي حضور دارند و 340 استارتآپ از سراسر كش//ور در فضايي بالغ بر هف//ت هزار مترمربع امكان معرفي كس//بوكار نوپ//ا و محصوالت و توانمنديهاي خود را دارند و ميتوانند با منتورها )مربيان و افراد باتجربه حوزه كسبوكار( مالقات كرده يا سرمايهگذاران را جذب كنند.در الكامپ 22، اس//تارتآپهايICT براي دومين س//ال پياپي حضور داشتند. تعداد اين شركتهاي نوپا كه در اولين حضور خود در الكامپ بيستويكم، 80 شركت بودند به 250 مورد رسيد و مقرر شد طرحهاي برتر در پايان نمايشگاه و پس از ارزيابي داوران به نمايشگاه سبيت آلمان اعزام شوند اما در اين دوره و بنا بر اعالم مسووالن، توجه ويژهاي به استارتآپها در نمايشگاه شده است.

حضور ش/ركت های داخلي و خارجي در كنار هم

در نمايشگاه سال گذشته در بخش خارجي و بينالملل سه پاويون از كشورهاي چين، تايوان، كرهحضوريافتند.يكهيات06 نفرهازمالزينيز ازالكامپبازديدكرد.همچنينبنابراعالم،سبيت آلمان كه از مهمترين نمايشگاههاي IT دنياست، با الكامپ همكاري رسمي داشت.

اين روند طبق آنچه اعالم شده براي الكامپ 23 نيز برقرار است و قرار شده بيش از 20 كشور خارج از كشورهاي چين، ژاپن، دانمارك، آمريكا و روس//يه حضور يابند و چند كشور نيز خود به صورت رس//مي در اين نمايش//گاه حاضر شوند. همچنين توسط سازمان نصر، با برخي كشورهاي اروپايي از جمله آلمان براي جذب سرمايه خارجي به منظ//ور رونق توليدات ش//ركتهاي داخلي رايزنيهايي شده است.

مجموعشركتهايحضوريافتهدرالكامپ22 با حضور استارتآپها، شركتهاي بازيسازي، پايون اس//تانها و ساير ش//ركتهاي داخلي و خارجي به بيش از 600 ش//ركت رسيد. حضور شركتهاي توليدكننده بازيهاي رايانهاي تحت عنوان الكامگيمز براي نخس//تين بار در الكامپ 22 انجام ش//د و امس//ال نيز اين بخش دومين تجربه خود را خواهد داش//ت و همچنين بخش مسابقات بازيهاي رايانهاي در سطح ملي به آن افزوده خواهد شد. نخستينهمايشرسميالكامپ از طرفي، نخستين همايش رسمي الكامپ نيز امسال با عنوان »آينده اقتصاد فناوري اطالعات« يكم مردادماه در حاشيه نمايشگاه برگزار شده و قرار است مديران ارشد وزارت ارتباطات و مديران عامل ش//ركتهاي بزرگ فاواي كش//ور، درباره آينده هشت محور تجارت الكترونيكي، اينترنت، اپليكيشن، استارتآپ، اپراتورها، بيگ ديتا، امنيت و شبكه بحث و تبادل نظر كنند.

اپليكيشن ويژه نمايش//گاه امسال نيز در دو نسخه بازديدكنندگان و غرفهداران در دسترس قرار گرفته و عالقهمندان ب//راي اطالع از مكان غرفههاومسيريابيبرايدسترسيبهآنها،دريافت فايلهاي كاتالوگ و بروشور، ثبتنام هنگام بازديد ...و از اين اپليكيشن بهرهمند شوند. شركتهاي ارائهدهنده خدمات نرمافزاري و زيرس//اختي در حوزه ارتباطات و مخابرات هرساله در نمايشگاه المكامپ گرده//م آمده و آخري//ن نوآوريها و دس//تاوردهاي خود را در اين نمايش//گاه عرضه ميكنندكهاينامرباعثتوسعهفعاليتشركتها و در برخي موارد همكاريهاي مشترك ميشود همانطور كه نشستهاي B2B نيز در حاشيه اين نمايشگاه براي معرفي شركتها به يكديگر و آغاز همكاريهاي مشترك برگزار ميشود، با اين حال ميزان رضايتمندي ش//ركتكنندگان در اين نمايش//گاه و ارائه خدمات و قراردادهاي كاري من//وط ب//ه پايان مدت بازديد و بررس//ي شركتكنندگان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.