نيمي از گوشيهاي هوشمند »سنسور اثر انگشت« دارند

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

امروزهاكثرگوشيهايهوشمندداراي سنسور اثر انگشت هستند. در حقيقت پيدا كردن يك گوشي بدون سنسور اثر انگشت،سختترازيكگوشيباقابليت تشخيصاثرانگشتشدهاست.

براساس مطالعه شركت Strategy ،Analytics ب//ه نظر ميرس//د حدود 55 درص//د از گوش//يهاي هوش//مند فروختهشده در سطح جهان، با قابليت سنس//ور اثر انگشت همراه هستند. اين مطالعه همچنين نشان داد كه در حدود 90 درصد از اين گوشيهاي هوشمند، سنسوردرقسمتجلويگوشياستفاده شده است و تعداد اندكي از آنها در پشت گوشي قرار دارد.

در س//ال ،2013 تعداد گوشيهاي مجهز به سنس//ور اثر انگشت تنها سه درصد بود. اين ميزان در سال 2014 به 10 درصدافزايشيافت،درسال5102، 23 درصدودرسال6102 به04 درصد رس//يد. در واقع در چهار سال گذشته، سنس//ور اثر انگشت به چيزي بيشتر از يك ويژگي برجسته براي فروش گوشي هوشمندتبديلشدهاستوميتوانازآن به عنوان يكي از ويژگيهاي مورد نياز در هرگوشيهوشمندينامبرد.

‪Strategy Analytics‬ در گزارش خود خاطرنشان ميكند با اينكه اين سنس//ورها سالبهسال محبوبتر ميشوند ولي در آينده تعداد دكمههاي اثرانگشتكاهشخواهديافتزيرابيشتر توليدكنندگان به اس//تفاده از سنسور اولتراسونيكترغيبشدهاندكهميتواند زيرصفحهنمايشجابگيرد.

اين همان چيزي اس//ت كه كوالكام س//خت در حال تالش روي آن است و اخيرا سنسوري جديد طراحي كرده كه ميتواند زير صفحه نمايش گوشي كار كند.همچنينطبقاينمطالعهميتوان پيشبيني كرد كه تا پايان سال ،2020 نزديكبه54/1 ميلياردگوشيهوشمند مجهز به سنس//ور اثر انگشت به فروش ميرسد.

تنه//ا چن//د س//ال پيش ب//ود كه توليدكنندگانشروعبهاستفادهازسنسور اثر انگشت در محصوالت خود كردند. تا زمانيكهگوگلتصميمگرفتبهصورت رسمي از اين سنس//ورها در اندرويد )از نسخهمارشملو(حمايتكندوهمزمانبا آن، اپل سنسور اثر انگشت را به آيفون و سپسبهآيپداضافهكرد.

در ح//ال حاضر اكثر گوش//يهاي هوش//مند حتي نمونههاي پايينرده و اقتصادي مانند موتو4E نيز سنسور اثر انگشت دارند. سنسورهاي اثر انگشت در چندسالاخيربسيارمحبوبشدهاندواين استقبالدليلبسيارپيچيدهايندارد؛اين قابليتمنجربهافزايشايمنيدستگاهها شده است و همچنين به كاربران اجازه ميدهد بهسرعت در برنامههاي مختلف وارد حساب كاربري خود شوند؛ بهويژه دربرنامههايمالي)مثلاپليكيشنهاي بانكي( يا انواع پرداخت تلفنهمراه مانند اندرويد پي، اپل پي و سامسونگ پي.

بدونشكاستفادهازسنسوراثرانگشت در حال افزايش است اما چيزي كه تغيير خواهدكرد،نحوهتعبيهاينسنسورهادر گوشيهاي هوشمند و ساير محصوالت طيسالهايآيندهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.