سرقت تماسهاي كاربر توسط بدافزار اندرويدي

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - تلنگر

يكشركتامنيتسايبري،بدافزاري كشفكردهكهدراپليكيشنهاييمانند وات//سآپ پنهان ميش//ود و عالوه بر ضبط تماسه//اي صوتي و ويدئوهاي فرد، پيامك، عكسها و دفتر تلفن او را سرقت ميكند.

بهگزارشمهرشركتامنيتسايبري ‪Trend Micro‬ درباره نوع جديدي از بدافزار به كاربران اندرويد هشدار داده اس//ت. اين بدافزار كه ‪Ghost Ctrl‬ ن//ام گرفته در اپليكيش//نهايي مانند واتسآپ و پوكمونگو پنهان ميشود و به طور مخفيان//ه تماسهاي فرد را ضبط ميكند.

‪Ghost Ctrl‬ عالوه بر ضبط صوت و ويدئ//و، قابليت قف//ل كردن صفحه نماي//ش كاربر و تغيي//ر كلمه رمز آن را دارد.

ش//ركت امنيتي يابن//ده ويروس تاكنون س//ه نس//خه از اين بدافزار را كشف كرده است.

ام//ا كارشناس//ان آن پيشبين//ي ميكنند نسخههاي آتي آن پيچيدهتر نيز شود.

به گفت//ه كارشناس//ان هنگامي كه كاربر نس//خههاي تقلبي و حاوي وي//روس برنامهه//اي محبوبي مانند وات//سآپ را دانلود و نصب ميكند، هكرها ميتوانند ب//ه موبايل او نفوذ كنن//د. ب//ه اي//ن ترتيب آنه//ا تمام فعاليتهاي دوربين و ميكروفن فرد را رديابي كنند.

تم//اس صوت//ي و ويدئوهاي فرد نيز روي سرورهاي مجرمان سايبري ثبت ميشود. عالوه برآن اين بدافزار ميتوان//د تصاوي//ر، پيامكها و دفتر تلفن كاربر را نيز سرقت كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.