روباتانعطافپذيربرايعملياتنجات

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

مهر-محققانباالهامازفرآيندرشدگياهانروباتي27 متريساختهاند كه ميتواند به فضاهاي تنگ بخزد و دستههاي مختلف را بچرخاند. آنها قصد دارند از اين روبات در عمليات نجات استفاده كنند.

محققان دانشگاه استنفورد روباتي شبيه مار ساختهاند كه ميتواند با سرعت 32 كيلومتر بر ساعت دور خود بپيچد و باز شود. ميتوان از اين روبات در عملياتهاي جستوجو و نجات استفاده كرد.

جالب آنكه محققان براي ساخت اين روبات از گياهان الهام گرفتهاند زي//را اين موجودات زنده با فرآيند رش//د در محيطهاي مختلف نفوذ و رديابي ميكنند.

به گفته محققان اين شكل از حركت در گياهان و بهخصوص نوعي هيف قارچي مشاهده ميشود. درهرحال روبات لولهاي شبيه گياهان اما با سرعتي بيشتر حركت ميكند.

اين روبات 72 متري ميتواند به گوشههاي تنگ و تاريك يك سازه نيز بخزد و حتي با استفاده از بدن انعطافپذير خود دستههاي مختلف را بچرخاند.

روبات در حقيقت لولهاي اس//ت كه ميتوان//د در جهات مختلف بچرخد. البته جس//توجو و حركت اين روبات كمي كند اس//ت اما ميتوان در فضايهاي تاريك و تنگ از آن اس//تفاده كرد. اين روبات درحقيقت از سه كيسه هوا ساخته شده كه هنگام پرشدن به حركت روبات در جهات مختلف كمك ميكنند. محققان حركات هر كيسه هوا را كنترل ميكنند.

جالب آنكه اين روبات ميتواند اشياي سنگين مانند سبدي به وزن 75 كيلوگرم را به دنبال خود بكشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.