ليزر ضدهوايي براي سرنگوني پهباد

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

فارس- ارتش آمريكا فناوري ويژهاي براي ساقط كردن پهپادها ابداع كرده است تا آنها را بيدردسر شناسايي و شكار كند.

جيمز ديكنس//ون، رييس فرماندهي دفاعي موشكي و فضايي ارتش آمريكا اعالم كرده كه ارتش اياالت متحده در حال آمادهس//ازي ليزري اس//ت كه ده برابر قويتر از ليزرهاي آزمايش شده قبلي است. ليزرهاي جديد 50 تا 100 كيلوواتي هستند.

چنين ليزرهاي قدرتمندي نه تنها قادر به سرنگوني پهپادها هستند بلكه ميتوانند هواپيماها را نيز از كار انداخته و موجب س//قوط آنها شوند. استفاده از ليزر موجب اختالل در سيستم هدفگيري موشكها نيز ميش//ود و از اين طريق ميتوان آنها را در محلي به دور از هدف اصلي هدايت كرد.

قرار اس//ت اولين آزمايش ليزر جديد در س//ال 2018 و با استفاده از يك كاميون ويژه به عنوان پرتابگر موس//وم ب//ه HEL-MTT صورت گيرد،اما قرار است در سال 2022 ارتش آمريكا ليزر 100 كيلوواتي خود را روي يك پلتفورم جالبتر آزمايش كند كه احتماال يك خودروي نفربر زرهي خواهد بود.

اين فناوري براي مقابله با هليكوپترها هم به خوبي قابل استفاده است ولي نميتواند براي تمامي انواع موشكها كارايي داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.