بازندگان كاهش نرخ سود

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

»جهانصنعت«- بازتاب كاهش نرخ سود بانكي در بازار مسكن به دو شكل »تغيير رفتار مالكان« و »تحول در جذابيت سرمايهگذاري« مش//اهده ميش//ود. تالش اخير بانكها براي كاهش دو درصدي نرخ س//ود بانكي به صورت سنتي باعث تقويت بازار مسكن ميشود اما در اين تحول »دخالت سياس//تگذار پولي« باعث تضعيف اين رابطه ش//ده است به طوري كه با »كاهش رقابتپذيري« در عرصه پولي و بانكي »سپردههاي بالقوه بازار مسكن« با حجم مورد انتظار از بانكها خارج نميش//وند. سياستگذار پولي كش//ور به تازگي با اعمال نرخ س//ود بين 15 تا 18 درصد به صورت »اقدام دس//توري« به دنب//ال انتقال داراييهاي بانكي به س//مت بازارهاي مولد است كه بخشي از اين بازار شامل مسكن ميشود.

تاثير ديگ//ر اين تحول در بازار مس//كن به صورت »افزايش نرخ اجارهبها« به دليل »كاهش تمايل موجران براي رهن« بهروز كرده اس//ت؛ تاثيرپذيري مالكان از ميزان س//ود سپردههاي بانكي در شرايط اقتصادي فعلي به وجهي است كه با كاهش نرخ سود بانكي تمايل موجران براي رهن و وديعه مس//كن كاهش پيدا ميكند. بر همين اساس مستاجران بازندگان اصلي كاهش دستوري نرخ سود خواهند بود.

علي طيبنيا، وزير اقتصاد در اظهارنظري كه موضع دولت را در اين زمينه مشخص ميكند، گفته بود رونق بازار مس//كن بدون كاهش نرخ س//ود امكانپذير نخواهد بود و مهمترين مانع براي رونق س//رمايهگذاري و اشتغال نرخ سود بانكي است زيرا نرخ اسمي سود تناسبي با نرخ ت//ورم ندارد. از اين رو هزينه واحدهاي توليدي افزايش يافته و ق//درت رقابت توليدات داخلي كاهش يافته است.

دو نش/انگر تضعي/ف وضعي/ت اجارهنشيني

با اين وجود وجه مهمي از كاهش نرخ س//ود بانكي در آمار ظهور كرده اس//ت، در حال حاضر نرخ اجارهبها در ش//هرهاي كوچك پنج درصد و در شهرهاي بزرگ بين هفت تا01 درصد افزايش يافته است. در سال جاري سهم مسكن در سبد خانوار از 28 به 35 درصد رسيده است. از سوي ديگر براساس آمار نفوس و مسكن در پنج سال گذش//ته تعداد مس//تاجران ح//دود 40 درصد افزايش پيدا كرده اس//ت. اين دو نشانگر در كنار هم از تضعيف وضعيت معيشتي بخش مهمي از جمعيت كشور حكايت ميكند. تقابلمستاجروموجردررهنواجاره در همين زمينه حس//ن محتشم، مديرعامل انبوهس//ازان جامع تهران در گفتوگو با »جهان صنعت« توضيح داد: وقتي بانكها س//ود سپرده خود را كاهش ميدهند، مالكان مسكن ميبينند ك//ه بانك بازده مورد انتظ//ار را ندارد و در نتيجه ترجيح ميدهند از رهن خود بكاهند و در مقابل اجاره ماهانه را افزايش دهند، از آن طرف به علت اينكه مستاجر نميتواند سه درصد اجاره را تامين كند، يعني نميتواند به ازاي هر يك ميليون تومان رهن، سي هزار تومان به اجاره بيفزايد، مستاجرها ه//م ترجيح ميدهند به جاي اجاره ماهانه، رهن باالتري بپردازند و اين مساله حالتي از تقابل ميان موجرومستاجرايجادميكند. ويدرادامهافزود: البتهدرعملاغلباوقاتطرفينمعادلهبهتفاهمي ميرسند زيرا مالكان نيز به هر صورت از آنجا كه ميخواهندازبابتتخليهبهموقعمستاجراطمينان داشته باشند تمايل دارند مبلغي را به عنوان رهن دريافتكنند. ويدرپاسخبهاينكهبرايرفعاين وضعيت چه راهحلي ميتوان ارائه داد و آيا باال بردن سود سپرده بانكي پاسخ مناسبي براي اين مشكل است، گفت: اگر قرار باشد بار ديگر سود بانكي باال برود اين راهحل اصال منطقي نيست زيرا همين باال بردن سود بود كه از ابتدا موجب ركود در اقتصاد شد. دولت بايد سود را كاهش دهد تا پول از بانك خارج شود و در چرخه اقتصاد به گردش درآيد و اين گردش اقتصادي باعث ايجاد اشتغال شود.

نقطه ش/روع تقويت اقتصاد كشور از بازار مسكن

محتشم خاطرنش//ان كرد: راهحل كلي اين اس//ت كه دولت تالش كند براي ايجاد اشتغال تا از اين طريق توليد ناخالص ملي باال برود و در نتيجه آن درآمد س//رانه مردم نيز تقويت شود و مردم بتوانند به جاي اجارهنشيني خانه بخرند و در صورتي كه اجارهنشيني را ترجيح بدهند نيز بتوانند به راحتي اجارهبهاي خود را تامين كنند. وي گف//ت: در حال حاضر وضعيت اقتصادي ما مطلوب نيست و مردم تالش ميكنند از ذخيره پساندازه//اي خود براي خان//ه رهن بپردازند و اجاره پرداخت نكنند زيرا با توجه به ميزان درآمد اگر بخواهند هم نميتوانند از ميزان درآمد خود اجارهبهاي ماهانه را پرداخت كنند.

مديرعامل انبوهس//ازان تهران ادامه داد: اين معضل چندين س//ال است در دولت وجود دارد و ب//راي رفع آن باي//د به طور كلي اقتصاد كالن كشور را تقويت كرد. به عبارت ديگر مسكن تنها مشكل موردنظر نيست بلكه اقتصاد كالن كشور در ركود به سر ميبرد و براي خارج شدن از آن بازار مسكن بايد نقطه شروع اين امر باشد. با اين وجود تنها مسكن نيست كه بايد به آن رسيدگي شودچراكهبازارمسكنتنهانزديكبه51 درصد در اقتصاد كشور نقش دارد و نميتواند تمام بار آن را به دوش بكش//د؛ در نتيجه نياز است براي تمام بخشهاي اقتصادي و اقتصاد كالن كشور چارهاي انديشيده شود. با اين حال نقطه شروع آن بايد بازار مسكن باشد.

وي در پاي//ان گفت: به عنوان مثال ما طبق طرح جامعه وزارت راهوشهرس//ازي بايد ساالنه بيش از يك ميليون واحد خانه بسازيم تا بتوانيم در اف//ق 1404 تازه به نقطه تعادل دس//ت پيدا كنيم. همچنين موازنه شدن درآمد سرانه مردم با هزينههاي مربوط به مسكن نيز از جمله مهمترين مسايلي است كه بايد در نظر گرفته شود.

رابطهافزايشاجارهبهاوبازارخانههاي كوچك

تغيي//ر رفتار عموما به ص//ورت افزايش نرخ اجارهبهاوگسيلمستاجرانبهخانههايكوچكتر و ارزانتر ظهور ميكند. برخي از ناظران و فعاالن بازار مس//كن از جمله رييس اتحاديه مشاوران ام//الك مهمترين دليل افزايش نرخ اجارهبها در كش//ور را »برهم خوردن توازن عرضه و تقاضا« دانس//ته است. حس//ام عقبايي ميگويد: »نبود توازن ميان عرضه و تقاضا كه ناش//ي از كاهش ساختوساز در دو سال گذشته بوده است باعث شده عرضه مسكن از تقاضا عقب بماند بنابراين نبود توازن باعث شده موجران براي مستاجران طاقچه باال گذاشته و نرخها را به صورت يكطرفه باال ببرند.

رييس اتحاديه مشاوران امالك به سود بانكي و تورم نيز اشاره كرده و ميگويد: وقتي موجران ميبينند نرخ سود بانكي باالست تالش ميكنند نرخ اجارهبها را نيز براس//اس همان س//ودي كه بانكها پرداخت ميكنند، تعيين كنند. عقبايي اضافه كرده است: تورم نيز اگرچه به طور متوسط رش//د چنداني نداشته است اما متاسفانه برخي موجران با اين تصور كه چون نرخ حملونقل، نان، برنجوحتيروغنافزايشيافتهاستفكرميكنند بايد نرخ اجارهبها نيز افزايش يابد.

با دو پديده »توليد ناهمگن« و »كاهش قدرت خريد« در بازار مسكن به طور عملي بازار خانههاي كوچك را تحت تاثير قرار خواهد داد؛ در چنين شرايطي توليد خانههاي كوچك رونق بيشتري خواهد داشت اما رشد سوداگرانه خانههاي لوكس و خالي از سكنه در سالهاي اخير سازندگان را از تقاضاي مصرفي عقب انداخته است. عقبايي در اين زمينه ميگويد: با افزايش توليد و احداث واحدهاي متوس//ط و كوچك ميتوانيم قيمت اجاره مسكن را همانند ساير كشورها مثل تركيه، كرهجنوبي و مالزي به س//متي ببريم كه رقابت براي دادن اجاره مس//كن ب//اال برود و نرخها نيز كمتر افزايش يابد.

با وجود اين تحوالت در صورتي كه »كاهش نرخ سود« به توسعه تسهيالت بانكي منجر شود ساختوس//از در كشور با سرعت بيشتري انجام خواهد ش//د اما در اين ميان چيزي جز »فاصله رابط رهن و اجاره« نصيب اجارهنشينها نخواهد ش//د كه افزايش نرخ اجارهبها را به دنبال خواهد داشت. بر همين اساس كاهش نرخ سود بانكي اگرچه تاثير مثبتي بر توليد خواهد داشت اما بدون شك اجارهنشينها بازنده اصلي آن هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.