3400 اشتراك جديد گاز در سه ماهه 96

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

دبير اجرايي نخستين نمايشگاه و جشنواره بينالمللي فناوريهاي نوين ش//هري شهرداري اصفهان هدف اصلي برگزاري اين نمايشگاه و جشنواره را ايجاد بازار براي توليدات داخلي دانست و گفت: سعي داريم در اين مدت آنچه را كه در حوزه تبديل علم به ثروت به دست آوردهايم در بخشهاي مختلف كارآفريني به كار گيريم.

مجيد كرباسچي در نشست خبري نخستين نمايشگاه و جشنواره بينالمللي فناوريهاي نوين ش//هري كه در اصفهان برگزار ميشود با اشاره به اينكه اين جشنواره تلفيقي از موضوعات فناوريهاي نوين در حوزه زيستمحيطي، فناوري و اطالعات، ارتباطات، فرهنگي و تفريحي، شهر هوشمند، ترافيك و آموزش است، اظهار داشت: براي برگزاري اين جشنواره برنامهريزي بلندمدت به مدت 1/5 سال انجام شده است.

وي با بيان اينكه اين جشنواره از 13 مرداد به مدت سه روز برگزار خواهد ش//د، اضافه كرد: سعي داريم در اين مدت آنچه را كه در حوزه تبديل علم به ثروت به دست آوردهايم، در بخشهاي مختلف كارآفريني به كار گيريم.

مديرعامل شركت گاز اردبيل خبر داد: در سه ماهه اول سالجاري بيش از 3400 مورد اشتركپذيري جديد در بخشهاي خانگي، عمومي و صنعتي صورت گرفته است.در سه ماهه اول سالجاري 152 كيلومتر شبكهگذاري لوله پلياتيلين و فوالدي و چهار هزار مورد انشعاب اجرا شده است.

وي افزود: تاكنون 8200 كيلومتر شبكهگذاري شهري و روستايي انجام شده كه از اين ميزان 2700 كيلومتر در بخش شهري و 5500 كيلومتر در بخش روستايي به اجرا درآمده است.خدايي همچنين از نصب 213500 انشعاب در سطح استان خبر داد و گفت: از اين ميزان 124 هزار انشعاب شهري و 89500 انشعاب روستايي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.