كسب رتبه راهداري گيالن در عملكرد سامانه شهراه

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

مديرعامل سازمان خدمات ايمني و شهرداري مالرد گفت: سازمان آتشنشان و خدمات ايمني شهرداري مالرد درنظر دارد همچون سنوات گذشته با شعار هر خانواده ايراني يك آتشنشان داوطلب، جهت ارتقاي سطح ايمني شهر مالرد اقدام به برگزاري دورههاي آموزش شهروندي، تحت عنوان آتشنش//ان داوطلب كند. بنابراين عالقهمندان ميتوانند حداكثرتاتاريخ13 تيرماهبهواحدآموزشسازمانآتشنشانيوخدمات ايمني شهرداري مالرد مراجعه كنند.

جواد مهندس، مديرعامل شركت گاز استان مركزي عملكرد و فعاليتهاي سه ماهه اول سال6931در اين شركت را به اين شرح توضيح داد: در سالجاري بيش از دو هزار و 362 مشترك جديد در بخشهاي مختلف اعم از خانگي، تجاري و صنعتي جذب اين شركت شده است كه در همين راستا تعداد مشتركين گاز طبيعي از بدو تاسيس اين شركت به 526 هزار و 422 مشترك رسيده است.

جواد مهندس، مديرعامل اين شركت روستاهاي بهرهمند از گاز طبيعي در سطح استان مركزي را تاكنون 937 روستا برشمرد همچنين جمعيت شهري بهرهمند از گاز طبيعي در سطح استان را صددرصد و جمعيت تحت پوشش روستايي را بيش از 97 درصد عنوان كرد و در اين خصوص گفت: استان مركزي داراي 34 شهر است كه تمامي ساكنان شهرها از نعمت گاز طبيعي برخوردار هستند و تعداد خانوارهاي تحت پوشش گاز طبيعي در شهرها 335 هزار و 668 خانوار و تعداد خانوارهاي روستايي تحت پوشش گاز طبيعي در استان مركزي 103 هزار و 87 خانوار هستند.

نازك كار، مديركل راهداري و حملونقل جادهاي استان در نشست شوراي اداري با اشاره بهموفقيتكشوريادارهكلپاسخگوييبهسامانهشهراهگفت:ادارهكلراهداريوحملونقل جادهايگيالندرراستايرعايتحقوقشهرونديوپاسخگوييبهمواردمطرحشدهشهروندان درخصوص حوزه راهداري و حملونقل جادهاي استان در سامانه شهراه پس از استانهاي اصفهان،آذربايجانشرقيوقزوينرتبهچهارمكشوريرابهخوداختصاصداد.مديركلراهداري و حملونقل جادهاي استان در بخش ديگري از سخنان خود افزود: ايجاد پل ارتباطي بين مردم و مسووالن و تسريع در احقاق حقوق شهروندي از مهمترين اهداف راهاندازي سامانه شهراه در وزارت متبوع بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.