توسعه شتابان گازرساني در روستاهاي بوشهر

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

گياهي، معاون منابع انساني و پشتيباني شركت مهندسي آب و فاضالب كشور به همراه ايليادي، داناييان و مظفريان در محل شركت آبفار اردبيل حضور يافتند و در جلسه كه با حضور مديرعامل شركت، اعضاي هياتمديره، معاونان، مديران شهرستان و جمعي از كاركنان شركت تشكيل شد، از نزديك با مسايل و مشكالت شركت آشنا شدند و براي حل آنها قول مساعد و پيگيري دادند.در اين جلسه ابتدا محسن قنبري، مديرعامل شركت گزارشي از وضعيت موجود شركت در بخشهاي مختلف ارائه داد و افزود: با توجه به اينكه شركتهاي آب و فاضالب روستايي شركتهاي زيانده بهشمار ميآيند با مشكالت فراواني از جمله كمبود بودجه جاري شركت كه باعث نارضايتي كاركنان در پرداخت حقوق و مزايا و عدم توان پرداخت پاداش آخر سال بازنشستگان ...و شدهايم. وي خواستار رسيدگي و پيگيري ويژه از سازمان برنامه و بودجه شد.

توسعه گازرساني در روستاهاي بوشهر با هدف ايجاد رفاه عمومي، برقراري عدالت، جلوگيري از مهاجرتافرادورونقوآبادانيروستاهاباجديتوشتابباالييدردستاجراست.مديرعاملشركت گازبوشهربابيانمطلبفوقافزود:دراينمسير،بهرهگيريازمنابعقانونيبودجهازجملهبند»ق« تبصره»2«قانونبودجهوماده»21«قانونرفعموانعتوليد،اينامكانرافراهمآوردهتاروندگازرساني بهروستاهاتسريعپيداكندبهنحويكهطيسهسالگذشتهشاهدسهبرابرشدنروستاهايگازدار استانبودهايم.غالمعباسحسينيبيانداشت:برهميناساسودرهمسوييباتكاليفشركتدر اجرايپروژههايمرتبطبااينبندازقانون،دراستانبيشاز31 خوشهگازرسانيشاملگازرساني به042 روستا و سه شهر باقيمانده استان طراحي و عمليات اجرايي آنها انجام شد كه تا پايان سالجاري با بهرهبرداري كامل، درصد برخورداري خانوارهايروستايياستانازنعمتگازبه59 درصدخواهدرسيد.ويدرادامهتصريحنمود:باتوسعهزيرساختها،تنهادرطولفعاليتدولت تدبيرواميدبه602 روستاياستانگازرسانيانجامشدكهاينآماررشدقابلمالحظهگازرسانيبهروستاهارانشانميدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.