برگزاري دومين جلسه شوراي اداري منطقه اردبيل

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

مديرعامل ش//ركت آب و فاضالب استان در جلسهاي كه با حضور معاون امور آب و آبفا وزارت نيرو و نمايندگان مجلس در مركز پايش و راهبري تاسيسات آب و چاههاي فلمن اصفهان برگزار شد، گفت: وقوع خشكسالي اخير منجر شد كه در 10 سال گذشته تنها 22 ماه در طول اين مدت در بستر زايندهرود آب جاري بوده است و عدم جاري بودن رودخانه زايندهرود تاثير بسزايي در آبدهي چاههاي فلمن كه از اين طريق تغذيهميشوند،داشتهاست.هاشمامينياعالمكرد:آبدهيچاههايفلمن و متفرقه حدود 3 هزار و 200 ليتر در ثانيه بوده كه هماكنون اين رقم به 240 ليتر در ثانيه كاهش يافته است. اين درحاليست كه چاههاي متفرقه و فلمن يكي از منابعي بودند كه نقش بسيار مهمي در تامين آبشرب مردم در نقاط مختلف داشتند.

جلسه شوراي اداري منطقه اردبيل با موضوع بررسي مشكالت سوخترساني سال 95 و ارائه راهكارهاي مناسب براي سال 96 برگزار شد. با حضور مدير، معاونان و روساي واحد جلسه شوراي اداري منطقه اردبيل در سالن كنفرانس برگزار شد. در اين جلسه مشكالت سوخترساني سال 95 بررسي و راهكارهاي مناسب توسط اعضاي جلسه ارائه شد. در ادامه جلسه برنامهريزي الزم جهت ارائه عملكرد مناسب در سال 96 صورت گرفت و اعضاي جلسه نظرات خود ارائه كردند.

در پايان جلسه مدير منطقه اردبيل با جمعبندي دومين جلسه شوراي اداري منطقه مصوبات الزم رابه اعضاي جلسه اعالم كرد.در اين جلسه سيدحجت مدني، مدير منطقه با تاكيد بر وحدت رويه و هماهنگيهاي الزم بين واحدها، رعايت سلسه مراتب اداري را متذكر شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.