كسري 680 هزار مسكن روستايي در ايران

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

مديركل مسكن روستايي بنياد مسكن انقالب اسالمي گفت: طبق آخرين سرشمارينفوسومسكندرسال5931 بالغبرششميليونو55 هزارخانوار و پنج ميليون و 371 هزار واحد مسكوني در روستاهاي كشور داريم كه آمار، كسري 680 هزار واحد مسكوني روستايي را نشان ميدهد. حميدرضا سهرابي اظهار كرد: از سال 1384 تاكنون حدود يك ميليون و 590 هزار واحد به طور معمول و 340 هزار واحد كه در حوادث تخريب ش//دند با تسهيالت و نظارت بنياد مسكن ساخته شده است. 200 هزار واحد هم قبل از سال 1384 نوسازي ش//ده بود. بنابراين هماكنون دو ميليون و 100 هزار واحد مقاوم روستايي در سراسر كشور وجود دارد كه رقمي بالغ بر 39 درصد كل واحدهاي روستايي را شامل ميشود. اين در حالي است كه تا قبل از سال 1384 آمار مساكن مقاوم روستايي هفت درصد بود.

وي افزود: طبق آخرين سرش//ماري نفوس و مس//كن در سال 1395 كل خانوارهايروستاييكشورششميليونو55 هزارخانواراست.بااينحالتعداد مسكنروستاييپنجميليونو173 هزارواحداست.بنابراينآمار،كسري086 هزار واحد مسكوني روستايي را نشان ميدهد. از طرف ديگر پيشبيني ميشود تا سال 1405 حدود 95 هزار ازدواج در روستاها انجام شود. بر اين اساس با كمبود 770 هزار واحد مسكن روستايي مواجهيم كه بايد تا 1405 تامين شود.

مديركل مسكن روستايي بنياد مسكن تصريح كرد: سه ميليون و 250 هزار واحدغيرمقاوممسكنروستاييداريموبرنامهمانايناستتاسال5041 نصف اين تعداد تخريب و نوسازي شود.

به گفته سهرابي، كسري 680 هزار واحدي كه هماكنون با آن مواجهيم به اين دليل است كه خانوادههاي روستايي بعضا در يك خانه زندگي ميكنند اما با توجه به تغييرات فرهنگي- اجتماعي اغلب جوانان متقاضي تسهيالت مسكن روستاييهستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.