حمل بار از خطوط ريلي بايد به 30 درصد افزايش يابد

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

مه/ر- معاون راهآهن جمهوري اس//المي ايران گف//ت: حمل بار از خطوط ريلي 10/2 درصد اس//ت كه در كش//ورهاي اروپايي اين رقم به 18 درصد ميرس//د و ما بايد تا پايان برنامه شش//م توسعه آن را به 30 درصد برسانيم.

محمدرضا نصرت نظامي اظهار داش//ت: به منظور رس//يدن حجم ب//ار از خطوط ريلي از 10/2 به 30 درصد نيازمند 104 هزار ميليارد تومان س//رمايهگذاري هستيم. وي بيان داشت: طول خطوط ريلي از جمله اصلي، مانوري و فرعي به 13 هزار و 800 كيلومتر ميرسد كه مرزهاي شرقي، غربي، شمالي و جنوبي كشور را به هم متصل كرده اس//ت و از اين نظر نسبت به كش//ورهاي همجوار در وضعيت خوبي قرار داريم اما تالش بر اين است كه بهرهوري اين خطوط را به دو تا سه برابر افزايش دهيم.

معاون توس//عه مديريت و منابع راهآهن جمهوري اس//المي ايران تصريح كرد: تا قبل از انقالب خطوط ريلي كشور به پنج هزار كيلومتر رسيد و در زمان دوران دفاع مقدس راهآهن مانند يك اسلحه جنگي ايفاي نقش كرد؛ براس//اس آمار بنياد ش//هيد و امور ايثارگران پس از دستگاههاي نظامي بيشترين آمار شهدا و جانبازان متعلق به شركت راهآهن است.

وي ادامه داد: پس از جنگ و در دوران سازندگي راهآهن نقش قابل مالحظهاي در توسعه كشور ايفا كرد همچنين دولتها توجه ويژهاي نسبت به توسعه راهآهن داشتهاند به طوري كه امروز در كانون توجه مسووالن كشوري قرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.